Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Manažment údajov Úradu vlády SRNázov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, námestie slobody 2899/1, 813 70 Bratislava, SR
Konajúci: Ing. Július Jakab, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
 
Názov projektu: „Manažment údajov Úradu vlády SR“
 
Miesto realizácie projektu: Bratislavský, Banskobystrický, Žilinský, Košický, Prešovský, Nitriansky, Trenčiansky a Trnavský kraj
 
Výška zazmluvneného NFP: 2 851 919,60,- EUR
 
Stav projektu:  Verejné obstarávanie na výber dodávateľa hlavných aktivít projektu bolo vyhlásené dňa 5.10.2021. Momentálne je projekt v procese VO.

Údaje o realizovanom projekte z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os č. 7: Informačná spoločnosť

Základným zámerom projektu je zaviesť systematický Manažment údajov v rámci inštitúcie Úrad vlády SR a podporiť princípy otvorenosti, zdieľania dát a ochrany osobných údajov. Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre transformáciu fungovania inštitúcie na základe dát, zmenu jej biznis procesov, úpravu jej informačného prostredia a integráciu s Centrálnou informačnou platformou.

Cieľom projektu je zabezpečiť všetky potrebné zmeny v rámci Úradu vlády SR, ktoré zabezpečia podporu pre celý Manažment životného cyklu údajov, zvýšia kvalitu údajov ich klasifikáciou a kategorizáciou. Úpravou informačných systémov a ich architektúry zabezpečia potrebnú integráciu a referencovateľnosť tak, aby zabezpečovali podporu pre princíp jedenkrát a dosť. Vybudované nové funkčnosti zabezpečia publikovanie referenčných údajov o zverejnených zmluvách so štátom, projektoch financovaných z verejných prostriedkov, úlohách z uznesení Vlády SR a ich plnení. Zároveň pre autorizované osoby poskytnú personalizované osobné údaje pre službu Moje dáta (Moje zmluvy so štátom). Verejne dostupné služby budú poskytované okrem portálu aj automatizovaným spôsobom prostredníctvom OpenAPI ako otvorené údaje, budú dostupné v rôznych pohľadoch aj cez data.gov.sk, čo umožní analytické spracovanie údajov vo verejnej správe aj pre iné subjekty.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.
Detail projektu nájdete na verejnej stránke https://www.itms2014.sk/projekt?id=63b82f07-9585-40b0-a606-5e7473ce4463

Odkaz na Riadiaci orgán OPII:
Úvod - OPII - Operačný program Integrovaná infraštruktúra (gov.sk)

Odkaz na Sprostredkovateľský orgán:
Projekty | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk)

Online predstavenie projektu
Vyhodnotenie pripomienok pred VO 28765