> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 04. 07. 2006 do 08. 07. 2010

Marian Janušek


minister výstavby a regionálneho rozvoja
od 4. 7. 2006 do 15. 4. 2009

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ing. Marian Janušek sa narodil 29. februára 1960 v Žiline. Po gymnaziálnom štúdiu získal vysokoškolské vzdelanie na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, keď získal absolutórium na fakulte Prevádzky, ekonomiky, dopravy a spojov v odbore stavba, údržba a rekonštrukcia tratí.
Po absolvovaní VŠDS pracoval do decembra 1989 ako samostatný odborno-technický pracovník investičnej výstavby v Považských chemických závodoch š.p. Žilina, neskôr zabezpečoval stavebný dozor na prácach realizovaných podnikmi Váhostav, š.p. Žilina a Železničné staviteľstvo, š.p. Žilina. Do septembra 1994 pracoval ako zástupca vedúceho materiálno - technického zásobovania, Váhostav, š.p., Žilina, stavebný závod 02.
V januári 1995 sa stal M. Janušek zástupcom prednostu Okresného úradu v Žiline, do ktorého kompetencie patrili odbory dopravy a cestného hospodárstva, životného prostredia, katastrálny, zdravotníctva, školstva a kultúry, veterinárny, pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, CO obyvateľstva. V priebehu rokov 2001-2002 bol manažérom DDP Stabilita.
Zástupcom prednostu MsÚ Žilina sa stal Marian Janušek vo februári 2002, od decembra 2002 bol zástupcom primátora mesta Žilina.