Marketingový prieskum trhu na konci programového obdobia 2007-2013 zameraný na zistenie úrovne povedomia verejnosti o politike súdržnosti Európskej únie na Slovensku
Dátum zverejnenia: 15.08.2014