Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Martin Glváč: Posilňujeme regionálnu obrannú spoluprácu: V4 cvičí spoločne.

Jednou z hlavných úloh, ktoré sme si v rezorte pri preberaní predsedníctva V4 pred rokom dali, bolo posilnenie spoločného výcviku a cvičení ozbrojených síl našich krajín.

Ročné predsedníctvo Slovenska vo Vyšehradskej skupine sa včera skončilo. Ako predsednícku krajinu nás na tomto poli čakala špeciálna úloha: vypracovať Stratégiu V4 pre oblasť výcviku a cvičení. Kým doposiaľ si každá krajina riešila výcvik prevažne samostatne, dnes máme naplánované prvé spoločné cvičenia, ktoré sa budú pravidelne rotovať v jednotlivých krajinách. Aj keď naše krajiny sú spoločne v Aliancii, kládli sme dôraz najmä na posilnenie našej regionálnej obrannej spolupráce. S uspokojením môžem konštatovať, že sme túto úlohu splnili. Stratégia reaguje na vyvíjajúce sa bezpečnostné prostredie vo svete a je otvorená na ďalšie úpravy podľa aktuálnej situácie.

Dokument prináša základný rámec spolupráce v oblasti výcviku a cvičení. Identifikovali sme v ňom štyri hlavné línie: organizovanie spoločných cvičení vo formáte V4, vzájomnú reciprocitu v rámci účasti na vzdelávacích aktivitách, plánovanie a vykonávanie spoločných vzdelávacích aktivít a nakoniec poskytovanie výcviku, cvičení a kurzov odborníkom pre vybrané oblasti. Stratégia sa týka obdobia rokov 2016 až 2020. Viac by som sa venoval spoločným cvičeniam, ktoré sa budú organizovať raz ročne a jednotlivé krajiny sa pri ich organizácii budú striedať. Pravidelne sa uskutoční jedno rozsiahle cvičenie typu High Visibility Excercise.

Cieľom spoločných cvičení je dosiahnutie zlepšenia operačných schopností armád jednotlivých krajín, ale aj skupiny V4 ako celku. Aj vďaka tejto aktivite sa môže posilniť interoperabilita slovenských ozbrojených síl s partnerskými armádami. Čo to vlastne interoperabilita je? Zjednodušene povedané: je to schopnosť dosiahnuť vzájomnú podporu, komunikáciu, súčinnosť a spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Táto problematika je ohromne široká a týka sa doslova všetkých oblastí ozbrojených síl. Práve na overenie spolupráce armád v simulovanom boji aj mimo neho slúžia takéto cvičenia a výcvik. Platí pritom, že čím je interoperabilita lepšia, tým je spolupráca armád hladšia, rýchlejšia a lacnejšia.

V roku 2016 poľské ozbrojené sily organizujú cvičenie Anakonda 2016, na ktorom by sa krajiny V4 mohli zúčastniť ako celok. Cieľom spoločných cvičení v rokoch 2016 a 2017 je pripraviť sa na NATO High Visibility Excercise plánované na rok 2018.

Niektoré spoločné cvičenia už máme za sebou. Výbornou príležitosťou na overenie bojovej spolupráce bolo minuloročné cvičenie Ground Pepper 2014. V našom ukážkovom vojenskom výcvikovom priestore Lešť sa na ňom zúčastnilo 1300 vojakov a 300 kusov bojovej techniky z krajín V4, Spojených štátov a veliteľstva Brunssum. Cvičenie bolo vysoko hodnotené zúčastnenými stranami. Potvrdilo, že slovenskí vojaci vedia dobre spolupracovať s kolegami z iných členských štátov NATO.

V súčasnosti prebieha na našom území cvičenie Slovak Shield 2015, ktoré má niekoľko etáp a vyvrcholí na jeseň v Lešti. Veľmi ma teší, že sa na ňom zúčastňujú krajiny V4, keďže cvičenie je akceptované Alianciou ako súčasť trvalých výcvikových aktivít v regióne. Počíta sa s účasťou až 1 500 vojakov. Hlavnou úlohou je precvičiť krízový manažment na strategickej, operačnej a taktickej úrovni s cieľom udržať schopnosť ozbrojených síl brániť územnú celistvosť a národnú bezpečnosť Slovenska.

Jedným z prínosov takýchto cvičení potom môže byť spoločné vysielanie vojakov do operácií medzinárodného krízového manažmentu. Krajiny V4 sú totiž členmi rovnakých medzinárodných organizácií (OSN, EÚ, NATO, OBSE), ktoré hrajú významnú rolu pri udržiavaní stability globálneho bezpečnostného prostredia. Vďaka spoločnému výcviku budeme môcť týmto organizáciám ponúknuť kvalitné a preskúšané bojové aj nebojové spôsobilosti. Naša účasť v misiách medzinárodného krízového manažmentu je tradične vysoko hodnotená z úst našich partnerov v NATO. Aj spoločné cvičenia sú dôvodom tohto pozitívneho ocenenia. Potvrdzuje sa tak, že stále platí to staré: ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku.