Metodické usmernenia (otázky a odpovede)

Otázka č. 5

Vojnové hroby, pamätníky sú často umeleckými dielami s historickou hodnotou. Ich obnova je špecifická. Často ide o prácu reštaurátorov, ktorých práca sa nenaceňuje stavenými cenníkmi.  Chcem sa spýtať, či  aj pre obnovu pamätníkov, ktoré majú rôzne obliny, nemerateľné tvary je nutné robiť výkaz výmer pre potreby verejného obstarávania ich obnovy. Či nestačí ako podklad  pre výber zhotoviteľa obnovy pamätníka zaslať potenciálnym uchádzačom fotografie s popisom, aké práce chceme aby boli na obnove pamätníka vykonané.
Odpoveď č. 5

Otázka č. 4

  1. Môžeme postupovať v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, § 1 ods. 4 – in house?
  2. Dotácia bola schválená vo výške 7 000,00 € s DPH, z požadovanej výšky 15 569,00 €. Je možné zrealizovať projekt len do výšky schválenej dotácie, a to 7 000,00 €? V tom prípade je výška PHZ 5 833,30 € bez DPH/7 000,00 € s DPH.

Odpoveď č. 4

Otázka č. 3

Vojnové hroby, pamätníky sú často umeleckými dielami s historickou hodnotou. Ich obnova je špecifická. Často ide o prácu reštaurátorov, ktorých práca sa nenaceňuje stavenými cenníkmi.  Chcem sa spýtať, či  aj pre obnovu pamätníkov, ktoré majú rôzne obliny, nemerateľné tvary je nutné robiť výkaz výmer pre potreby verejného obstarávania ich obnovy. Či nestačí ako podklad  pre výber zhotoviteľa obnovy pamätníka zaslať potenciálnym uchádzačom fotografie s popisom, aké práce chceme aby boli na obnove pamätníka vykonané.
Odpoveď č. 3

Otázka č. 2

Dotácia bude poskytnutá na obnovu celkovo 4 vojnových hrobov, z ktorých pri 3 vojnových hroboch predpokladáme hodnotu zákazky 1200,-; 500,-; 820,- eur, čo je hodnota u každého z nich hodnotou, pri ktorej je možné uplatniť výnimku zo zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a 1 z vojnových hrobov dosiahne hodnotu zákazky s nízkou hodnotou.

Je možné rozdeliť obstarávanie na jednotlivé vojnové hroby - z hľadiska objemu poskytovaných prác, alebo je potrebné obstarávanie realizovať ako jeden celok - teda jednu zákazku s rozdelením v rámci tejto zákazky na jednotlivé časti/hroby? Pokiaľ budeme považovať totiž obnovy jednotlivých hrobov ako samostatné zákazky, predpokladáme tiež, že na obnovu týchto hrobov môžeme využiť ako dodávateľov resp. zhotoviteľov aj "malých" zhotoviteľov.

Odpoveď č. 2

Otázka č. 1

Verejný obstarávateľ na to, aby mohol zabezpečiť proces verejného obstarávania, tak si potrebuje objednať zhotovenie projektovej dokumentácie. Vzhľadom na to, že kvalifikovaných reštaurátorov v tejto oblasti  je málo, tak je pravdepodobné, že reštaurátor, ktorého objednáme na zabezpečenie projektovej dokumentácie bude mať zároveň záujem predložiť aj cenovú ponuku na realizáciu zákazky.

Chceme sa spýtať, či z pohľadu kontroly procesu verejného obstarávania to bude vnímame ako dôvod na vylúčenie ponuky uchádzača, respektíve, či ponuku takéhoto uchádzača smieme akceptovať?

Alebo je možné vytvoriť PHZ a osloviť aspoň troch uchádzačov a následne na prieskum trhu osloviť tých istých uchádzačov?

Problém je v tom, že pamätník, na ktorý sme získali dotáciu plánujeme prehlásiť za kultúrnu pamiatku, a z tohto dôvodu požadujeme, aby pamiatku opravoval reštaurátor s licenciou na polychrómovaný kameň. Tých je však málo. Reštaurátori, ktorí sú zo vzdialenejších okresov Slovenska napočítajú do ceny aj dopravu. Nakoľko naša obec nemá dostatok finančných prostriedkov a radi by sme pamätník opravili nechceli by sme, vylúčiť reštaurátorov z okolia, alebo reštaurátora, ktorý vypracuje dokumentáciu k reštaurovaniu pamätníka. Ako máme teda postupovať?

Odpoveď č. 1
28341