Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Monitorovací výbor OP TP

V súlade s čl. 63 všeobecného nariadenia musí byť pre každý OP do troch mesiacov od jeho schválenia Európskou komisiou zriadený monitorovací výbor. Cieľom monitorovacieho výboru je dohliadať na efektívnosť a kvalitu implementácie programu.
Hlavnou úlohou Monitorovacieho výboru pre operačný program Technická pomoc (ďalej len „MV pre OP TP“) je pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie realizácie operačného programu Technická pomoc a kontrola kvality a účinnosti vykonávania činností spojených s OP TP.

V súlade s čl. 65 všeobecného nariadenia Rady č.1083/2006 MV pre OP TP plní nasledovné úlohy:

Členská základňa MV pre OP TP je konštituovaná v súlade s princípom partnerstva a zohľadňuje vyváženú participáciu mužov a žien na činnosti výboru.
Rokovania MV pre OP TP sa ako poradcovia, resp. pozorovatelia bez hlasovacieho práva môžu zúčastňovať aj zástupcovia Európskej komisie, Európskej investičnej banky, Európskeho investičného fondu ako aj ostatných relevantných organizácií, ak prispievajú k realizácii OP TP.

Rokovania MV pre OP TP sa konajú minimálne jedenkrát do roka a to až do doby prijatia záverečnej správy o vykonávaní OP TP Európskou komisiou v zmysle Všeobecného nariadenia.

<< Späť 11132