MOST-HÍD neoprávnene kritizoval prácu Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

16.05.2014

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a Mária Jedličková, poverená plnením úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny nesúhlasia s vyjadreniami predstaviteľov strany MOST-HÍD na ich utorkovej tlačovej konferencii, ktorí tvrdili, že vláda neberie ohľad na skutočné potreby národnostných menšín a ani ich nerieši.
Ukážky z „nefunkčnosti“ internetovej stránky úradu splnomocnenca sú vytrhnuté  z kontextu .  Naopak, stránka úradu splnomocnenca bola nefunkčná práve za pôsobenia bývalého splnomocnenca  L.A.Nagya. Na aktuálnej stránke sa v súčasnosti nachádzajú a priebežne dopĺňajú a aktualizujú všetky dôležité informácie o činnosti úradu, činnosti Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, o dotačnom programe Kultúra národnostných menšín, atď.
Vyhlásenie, že vláda porušila status quo postavenia národnostných menšín znížením sumy na dotácie pre kultúru národnostných menšín a zúžením práva hlasovať vo výbore (každá národnostná menšina má jeden hlas), považujeme za účelové a nepravdivé. Zníženie sumy na dotácie bolo dané komplexným a paušálnym šetrením v štátnej správe v roku 2014 – a teda aj na úrade vlády- a právo hlasovať, a tým aj rozhodovať o problémoch národnostných menšín samotnými predstaviteľmi sa nezúžilo, ale naopak, zrovnoprávnilo pre všetky štátom uznané národnostné menšiny na Slovensku, čo potvrdzujú názory prevažnej väčšiny predstaviteľov národnostných menšín. Práve v tomto roku úrad splnomocnenca dosiahol veľký pokrok vo vybavovaní a vyplácaní dotácií pre projekty v rámci dotačného programu Kultúra národnostných menšín na podporu kultúry, vzdelávania a výskumných aktivít národnostných menšín – keďže už v marci 2014 začal úrad vlády komisiami odporúčané financie vyplácať ich žiadateľom. K 14.5.2014 bolo v rámci dotačného programu Kultúra národnostných menšín zúradovaných a vyplatených 84 zmlúv, čo predstavuje 139 projektov v sume 347 168 eur, a ďalších 107 zmlúv na   141 projektov je v procese schvaľovania, resp. zverejnenia.  Za pôsobenia L.A.Nagya ako splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v minulom roku v tomto období nebola vyplatená ani jedna zmluva.
 
V oblasti medzinárodnoprávnych záväzkov Slovenskej republiky je Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny aktívny, čo ilustruje aj príprava a realizácia Implementačného okrúhleho stola k Správe o priebehu a výsledkoch tretieho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike. Na okrúhlom stole, ktorý s konal v dňoch 29. - 30. apríla 2014, sa zúčastnili členovia Výboru expertov jazykovej charty, zástupcovia relevantných rezortov, zástupcovia Úradu splnomocnenca pre národnostné menšiny, ako aj predstavitelia jednotlivých národnostných menšín žijúcich v Slovenskej republike. Cieľom okrúhleho stola, ktorý sa v takejto kompletnej zostave uskutočnil po prvý raz, bola najmä otvorená diskusia o stave a pokroku, ktorý bol dosiahnutý v doterajšom procese implementácie jazykovej charty.  Členovia výboru expertov ocenili konštruktívny dialóg nielen so zástupcami štátnej správy, ale najmä s predstaviteľmi národnostných menšín: maďarskej, ukrajinskej, rusínskej, rómskej, nemeckej, chorvátskej, poľskej a bulharskej, ktorí sa Okrúhleho stola zúčastnili.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny sa v rámci svojej aktuálnej činnosti sa sústreďuje aj na riešenie problémov každej z národnostných menšín osobitne – o čom svedčí nedávne stretnutie veľvyslanca Chorvátskej republiky s M. Jedličkovou, ako aj stretnutie M. Jedličkovej s predstaviteľmi Okrúhleho stola Rusínov, ktoré sa uskutoční v sobotu, 24.mája 2014 vo Svidníku,  ako aj  množstvo formálnych aj neformálnych stretnutí s predstaviteľmi všetkých národnostných menšín.
 
Úrad vlády sa ohradzuje voči ďalšiemu nepravdivému tvrdeniu, a síce, že jeho príspevková organizácia Tanečné divadlo Ifjú Szívek už rok nemá svojho riaditeľa.  Žiaľ, žiaden z uchádzačov doposiaľ neprešiel výberovými konaniami. Od februára  2014 riadi tanečné divadlo  Tatiana Palková, za jej vedenia divadlo riadne funguje, a aj v roku 2013 zabezpečil úrad vlády riadne fungovanie divadla.
 
Úrad vlády SR a Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny vyzýva predstaviteľov  maďarskej národnostnej menšiny ku konštruktívnej spolupráci  a  členov strany MOST-HÍD, aby svojimi tendenčnými tvrdeniami  nevyvolávali zbytočné napätie medzi majoritou a najmä občanmi hlásiacimi sa k maďarskej národnostnej menšine,  ako aj  nezneužívali problematiku národnostných menšín na svoje politické ciele.
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
 
 
 
14948