MOŽNOSŤ ZLEPŠIŤ ŽIVOT DETÍ ZO ZNEVÝHODNENÝCH OBLASTÍ S PODPOROU NÓRSKYCH GRANTOV

14.08.2020

Úrad vlády SR vyhlásil pred časom výzvu LDI01 v programe Miestny rozvoj a inklúzia spolu s bilaterálnou výzvou určenou pre možnosť vycestovania do Nórska s cieľom nájsť si partnera a pripraviť žiadosť o projekt v rámci výzvy LDI01.

Tento program je zameraný na sociálny a hospodársky rozvoj najmenej rozvinutých okresov Slovenska prostredníctvom podpory služieb a infraštruktúry pre deti a mládež. Cieľom tejto výzvy je podporiť projekty, ktoré budú  zlepšovať prístup zraniteľných detí a mládeže zo znevýhodnených oblastí k širšiemu okruhu mimoškolských činností tak, aby sa zabezpečil alebo zlepšil ich osobný rozvoj a poskytli sa im zručnosti, vďaka ktorým sa zvýšia ich šance uspieť v spoločnosti.

V každom podporenom projekte bude vytvorené tzv. multifunkčné centrum pre mládež, samozrejme, v najmenej rozvinutom okrese.  Pre účely tejto výzvy je multifunkčné centrum pre mládež definované ako ucelená štruktúra centier pracujúcich s deťmi a mládežou, ktoré sú zapojené do projektu. To znamená, že môže ísť o spoluprácu jedného veľkého centra a niekoľkých menších centier, iba menších centier alebo centier vo viacerých obciach a podobne. Centrom pre mládež sa rozumie akákoľvek inštitúcia (školy, školské zariadenia, strediská voľného času, športové kluby, knižnice, zdravotnícke strediská a dokonca aj menej inštitucionalizované typy centier), ktoré pracujú s deťmi a mládežou. Výzva je svojím zameraním vhodná najmä pre menšie mestá, prípadne väčšie obce a ich spoluprácu.

Úrad vlády SR spolu s donormi od oprávnených žiadateľov  očakáva jasnú a logickú víziu práce s deťmi a mládežou na danom území, úžitok z projektových aktivít v najmenej rozvinutých okresoch a spoluprácu multifunkčných centier pre mládež s najmenej dvoma terénnymi sociálnymi pracovníkmi a/alebo rómskymi mediátormi.

Projekty by mali byť založené predovšetkým na už existujúcich a dôveryhodných centrách - náklady na budovanie  infraštruktúry (investičné opatrenia) nesmú prekročiť 70 % celkových oprávnených nákladov na projekt. Podporené projekty by mali integrovať opatrenia z oblastí vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania a nediskriminácie, primerane v súlade s miestnymi potrebami.

V programe Miestny rozvoj a inklúzia je k dispozícii 7 700 000 eur a žiadatelia sa môžu uchádzať o projektový grant vo výške od 200 000 eur až do 1 000 000 eur. Dôležitá informácia – spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa sa nevyžaduje. Na druhej strane je dôležité si uvedomiť, že príspevok z programu na prevádzkové náklady multifunkčných centier pre mládež bude obmedzený na 18 mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia budú prijímatelia povinní zabezpečiť prevádzku centier najmenej ďalších 12 mesiacov. Až následne môže byť schválená záverečná správa o projekte a vyplatené zádržné, ktoré v tejto výzve predstavuje posledných 5 % z projektového grantu.

Výzva je otvorená do 30. októbra 2020. 

Kompletné informácie nájdu záujemcovia na:   https://www.eeagrants.sk/novinky/prva-vyzva-v-ramci-programu-miestny-rozvoj-znizovanie-chudoby-a-inkluzia-romov-je-vyhlasena/
https://www.eeagrants.sk/novinky/vyzva-na-bilateralnu-spolupracu-v-ramci-programu-miestny-rozvoj-znizovanie-chudoby-a-inkluzia-romov-vyhlasena/
https://www.eeagrants.sk/novinky/informacny-seminar-a-seminar-pre-buduce-partnerstva-k-vyzve-ldi01/

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk

27834