Na konkurencieschopnosť a produktivitu Slovenska bude dozerať poradný orgán založený pod záštitou vedúceho Úradu vlády SR

22.08.2019

Od začiatku septembra 2019 začína v SR svoju činnosť   Národná rada pre produktivitu, ktorá vznikla na základe odporúčania Európskej komisie, schváleného Radou ECOFIN dňa 20. septembra 2016, týkajúceho sa zriadenia národných rád pre produktivitu v členských štátoch eurozóny.
 
Základnou úlohou Národnej rady pre produktivitu je vykonávať monitoring, analýzu a hodnotenie produktivity a konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. Hodnoteniu podlieha vývoj v oblasti inovácií, podnikateľského prostredia, vzdelávania, efektívnej verejnej správy, ako aj atraktívnosť Slovenskej republiky z pohľadu zahraničných investícií či vývoja týkajúceho sa globálnych konkurentov. Cieľom je tiež zlepšiť vedomostné a analytické východiská pri tvorbe strategických politík a reforiem na vnútroštátnej a celoeurópskej úrovni.
 
Predsedom národnej rady sa v zmysle štatútu stal riaditeľ Inštitútu pre stratégie a analýzy Úradu vlády Slovenskej republiky, Marián Áč. Jej členmi s hlasovacím právom sú zástupcovia Inštitútu finančnej politiky MF SR, Národnej banky, SAV, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Štatistického úradu SR,  bankového sektora, ako aj zástupcovia ďalších kľúčových inštitúcií. Rada bude mať aj členov s poradným hlasom, ako napríklad zástupcov KOZ, zamestnávateľských inštitúcií, NKÚ a ďalších.
 
Matúš Šutaj Eštok, vedúci Úradu vlády SR: „Jednou z úloh úradu vlády, vyplývajúcich z kompetenčného zákona, je koordinovať prípravu zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky.Nepochybujem, že práve Národná rada pre produktivitu svojou nezávislosťou a  svojimi úlohami či zložením  bude v tejto koordinácii zohrávať jednu z kľúčových úloh a bude prispievať k prijímaniu tých správnych rozhodnutí na základe faktov, čísel a validných dát.Práve tie by totiž mali byť základom pri rozhodnutiach, čo je pre rozvoj našej krajiny najlepšie.“
 
Národná rada pre produktivitu bude zverejňovať svoje odborné a nezávislé  analýzy vo výročnej správe o vývoji produktivity a konkurencieschopnosti. O svojej činnosti a výstupoch bude  pravidelne informovať aj verejnosť.  Jej závery budú diskutované s relevantnými verejnými a súkromnými inštitúciami a sociálnymi partnermi.
 
Štatút Národnej rady pre produktivitu je zverejnený na webovom sídle Úradu vlády SR: [f7594], informácie s kontaktmi na:  https://www.vlada.gov.sk//poradne-organy-vlady-slovenskej-republiky/ .
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 

26884