Na Úrade vlády SR dnes podpíšu kolektívne zmluvy vyššieho stupňa

07.12.2017

Vo štvrtok 7. októbra 2017  sa o 11.00 hodine v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR uskutoční podpis Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní  postupujú  podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme na rok 2018 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2018 za účasti vedúceho Úradu vlády SR Igora Federiča, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera, ministra zdravotníctva SR Tomáša Druckera a  zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva financií SR a  Ministerstva vnútra SR.

Kolektívne zmluvy podpíšu splnomocnení zástupcovia zamestnancov z Konfederácie odborových zväzov SR, ako aj zástupcovia ďalších odborových združení,  predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenskapredsedovia či zástupcovia ôsmich samosprávnych krajov SR.

Zúčastnené strany  dospeli k dohode o valorizácii platových taríf pre štátnych zamestnancov a niektorých zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z.  o 4,8% od 1.1.2018 – okrem platov pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl, ktorým boli platy navýšené o 6% už od 1.9.2017.  Všetky ostatné náležitosti kolektívnej zmluvy, akými sú: pracovný čas, dovolenka, odstupné, odchodné, výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, prídel do sociálneho fondu a náhrada príjmu do dočasnej pracovnej neschopnosti, boli prijaté v rozsahu, ktorý bol dohodnutý aj na rok 2017: http://www.vlada.gov.sk/platy-zamestnancov-statnej-a-verejnej-spravy-sa-zvysia-na-buduci-rok-o-48-/
 
Vstup médií na podujatie  je cez hlavný vchod Úradu vlády SR z Námestia slobody 1.
 
Kontakt: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
23020