Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Najčastejšie chyby zistené pri kontrolách VO

Najčastejšie chyby zistené pri kontrolách dokumenácie z verejného obstarávania
Návrh na predchádzanie chybám vo verejnom obstarávaní
Návrh na rozsah dokumentácie z verejného obstarávania,  predkladanej na kontrolu pri  zákazkách s nízkou hodnotou
  1. výpočet predpokladanej hodnoty zákazky určenej v € bez DPH (nielen s uvedením číselnej hodnoty predpokladanej hodnoty zákazky),
  2. výzva na predkladanie ponúk so všetkými podstatnými náležitosťami, ktoré má ponuka obsahovať (môže obsahovať aj návrh zmluvy s rovnakým predmetom zmluvy ako je predmet zákazky),
  3. doklady o zaslaní výzvy na predkladanie ponúk,
  4. ponuky s požadovanými dokladmi (napr. výpis z OR, ŽR, iné požadované oprávnenie),
  5. zápisnica z vykonaného prieskumu trhu s vyhodnotením predložených ponúk,
  6. prijatá zmluva,
  7. uverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
 
Vypracovali: Ing. Jurčuková, Ing. Kovácsová, Ing. Sedlářová
10762