Národnostné organizácie majú možnosť nominovať členov do hodnotiacich komisií v dotačnom programe KNM

18.11.2016

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny ako gestor programu Kultúra národnostných menšín, zverejnil 16. novembra 2016 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2017.

V zmysle článku 2 Štatútu komisie pre program Kultúra národnostných menšín bolo na zabezpečenie účelu poskytovania dotácií zriadených 15 komisií na vyhodnocovanie projektov a navrhovanie ich podpory v súlade so zákonom č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácii v pôsobností Úradu vlády SR. Ide o komisiu pre: bulharskú národnostnú menšinu, českú národnostnú menšinu, chorvátsku národnostnú menšinu, maďarskú národnostnú menšinu pre podprogram 1.1., maďarskú národnostnú menšinu pre podprogramy 1.2. – 2.3., moravskú národnostnú menšinu, nemeckú národnostnú menšinu, poľskú národnostnú menšinu, rómsku národnostnú menšinu, rusínsku národnostnú menšinu, ruskú národnostnú menšinu, srbskú národnostnú menšinu, ukrajinskú národnostnú menšinu, židovskú národnostnú menšinu a komisiu pre multikultúrne a interetnické aktivity.

V súvislosti s tým, že niektorým členom komisií na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v nadchádzajúcom období uplynie funkčné obdobie člena komisie, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny ako gestor dotačného programu ponúka možnosť organizáciám angažujúcim sa v oblasti kultúry národnostných menšín zaslať návrhy nominácií do komisií pre jednotlivé národnostné menšiny.

Návrh nominácií spolu so životopisom navrhovanej osoby za člena komisie je potrebné zaslať na emailovú adresu: michal.grobarcik@vlada.gov.skv termíne do 30. novembra 2016. 
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
 
21465