Náš vidiek

Na základe rozhodnutia predsedníčky vlády Slovenskej republiky Ivety Radičovej vyhlasuje Úrad vlády Slovenskej republiky výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie finančnej  podpory z rezervy predsedníčky vlády v rámci programu „Náš vidiek“.

Na program je vyčlenených 1,2 mil. €. Na rozdiel od iných programov nie je požiadavkou spolufinancovanie projektu, napriek tomu spoluúčasť obce na realizácii projektu je jedným z kritérií hodnotenia.

Cieľom programu je podpora obnovy vidieka investíciami, ktoré považuje žiadateľ za svoju prioritu a ktoré smerujú k vzniku pracovných príležitostí. Projekty majú prispieť k mobilizácii ľudského, výrobného a prírodného potenciálu vidieckeho prostredia. Pri hodnotení sa bude zohľadňovať aj zachovanie kvality, charakteru a identity miesta podpory.  

Za proces prípravy, uzavretie zmlúv, finančnú administráciu a kontrolu zodpovedá Úrad vlády SR, ktorý s úspešným žiadateľom uzavrie zmluvu.

Uzávierka žiadostí je 04.01.2012, uzatvorenie zmlúv prebehne v mesiaci február 2012 a vyúčtovanie budú musieť úspešní žiadatelia predložiť do 31.12.2012.

ZOZNAM ŽIADATEĽOV, KTORÝM BOLA PRIDELENÁ FINANČNÁ PODPORA V RÁMCI PROGRAMU
NÁŠ VIDIEK

Úspešní žiadatelia obdržia v krátkom čase vyrozumenie s návrhom zmluvy a požiadavkami na dodanie potrebných dokladov.

Mapa Slovenska s vyznačenými podporenými obcami


Zobraziť Náš vidiek na väčšej mape

Kontakty

Úrad vlády SR, kancelária vedúceho Úradu vlády, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava
www.vlada.gov.sk
e-mail : nasvidiek@vlada.gov.sk, je možné používať aj na otázky

Dokumenty

5110