Naši klienti a ich rodiny sú pre nás prvoradí

09.03.2015

To je motto pracovníkov Slovenského  Červeného kríža, územného spolku Košice – mesto,  ktorí 11.marca 2015 o 15. hodine organizujú vo svojich priestoroch na Komenského ulici špeciálny seminár v rámci projektu  Programu Švajčiarsko – slovenskej spolupráce Úradu vlády Slovenskej republiky pod názvom: CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti.  Švajčiarska konfederácia a Slovenská republika podporili projekt sumou 913 890 eur. 

Košický Červený kríž už v minulosti zorganizoval viacero seminárov, ktoré však boli orientované na odborný personál, dobrovoľníkov či študentov stredných a vysokých škôl. Aktuálny seminár pod názvom Domov sociálnych služieb ako podpora domácej starostlivosti a odľahčovacia služba pre rodičov je prvý svojho druhu -  jeho význam spočíva jednak v prepojení sociálnych, zdravotníckych a pedagogických intervencií u cieľovej skupiny klientov a jednak v diskutovaní a hľadaní východísk   pre ich najbližších.  Práve tí  potrebujú informácie a rady , aby mohli byť ťažko postihnutým deťom a mladistvým oporou a spolu s odborným personálom im pomáhali napredovať.

Slovenský Červený kríž, územný spolok  Košicemesto už od roku 2003 poskytuje pre deti a mladistvých  s najťažším stupňom postihnutia (5. a 6. stupeň v zmysle zákona o sociálnych službách) vo forme Domova sociálnych služieb tieto služby: zaopatrenie, zdravotná starostlivosť psychológa, pediatra – neurológa, pediatra - fyziatra, fyzioterapia, balneológia  a liečebná rehabilitácia vo forme odborného zdravotného pracoviska, zriadeného v rámci DSS, špecifické terapie – arteterapia, muzikoterapia, sociálne poradenstvo, výchova a vzdelávanie v elokovanej triede špeciálnej základnej školy, záujmová a kultúrna činnosť s integráciou klientov do každodenných činností.

Cieľom projektu je zaviesť a otestovať pilotný Systém komplexnej starostlivosti o deti a mladistvých s najvyšším stupňom postihnutia, ktorý funkčne a obsahovo prepojí kvalitu domácej starostlivosti, rozsah schopnosti socializácie a kvalitu sociálnych služieb v spomínanom zariadení. Systém obsahuje nielen vysoko kvalitnú starostlivosť o klientov v rámci zariadenia budovaním odborného personálu, poskytovaním podpory a školiacich aktivít rodinným príslušníkom, študentom a pod.,  ale znamená aj  realizáciu nevyhnutných stavebných úprav a prístavby, ktoré zvýšia bezpečnosť prístupu k zariadeniu, bezbariérovosť vo vnútri zariadenia,  prepojené a rozšírené priestory na realizáciu služieb Centra.

Partnerom  projektu  je Stiftung Wohnraum für jüngere Behinderte - Nadácia pre bývanie mladých ľudí so zdravotným postihnutím vo Švajčiarsku. Ide o  stabilnú inštitúciu s rozsiahlou expertízou a skúsenosťami v oblasti práce s rodinami zdravotne postihnutých detí a mladistvých, zapájaní dobrovoľníkov  či integrácie postihnutých detí a mladistvých do každodenného života.
 
Kontakt: MVDr. Lucia Cangárová, Komenského 19, 040 01 Košice,  055/6224868, riaditel.ke@redcross.sk

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk

Slovenský Červený kríž – územný spolok Košice
www.kosice.redcross.sk
 
17235