Návrh nových pravidiel prideľovania financií pre národnostné menšiny je známy

07.11.2013

             Otázku prerozdelenia finančných prostriedkov medzi jednotlivé národnostné menšiny riešila na svojom nedávnom zasadnutí dočasná pracovná  skupina. Jej úlohou bolo  vypracovať nové  transparentné pravidlá  alokácie finančných prostriedkov v rámci dotačného programu  Kultúra národnostných menšín. Skupina  konsenzuálne dospela ku kompromisnému návrhu nových pravidiel, ktorý pri prepočítavaní výšky alokácie pre jednotlivé národnostné menšiny zohľadňuje viaceré kritéria s cieľom transparentného a spravodlivého rozdeľovania prostriedkov.
K zohľadneným kritériám patria:
• materská krajina s váhou 5%;
• počet príslušníkov národnostnej menšiny hlásiacich sa k národnostnej menšine (podľa údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov Štatistického úradu SR z roku 2011) s váhou 45%;
•  počet príslušníkov národnostnej  menšiny, pre ktorých je jazyk národnostnej menšiny materinským jazykom (podľa údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov Štatistického úradu  SR z roku 2011) s váhou 50%.
Dočasná pracovná skupina sa  ďalej zhodla  na tom, že nepohyblivá čiastka sumy by mala byť vyjadrená percentom (8%), nemala by však byť nižšia ako 25 000 eur na kalendárny rok pre každú národnostnú menšinu. Dohoda padla aj vo výške alokácie na podprogram multikultúrne a interetnické aktivity podľa § 2 ods.1 písm. e) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona 287/2012 Z. z.. Bude vyjadrená percentuálne  a  výška sumy bude predstavovať  7 % z celkovej alokácie. Príslušný návrh zohľadňuje aj výšku alokácií pre jednotlivé národnostné menšiny za posledné tri roky.
Dočasnú pracovnú skupinu tvorili zástupcovia všetkých trinástich  štátom podporovaných národnostných menšín, jej zasadnutia sa zúčastnilo 12 členov, ako aj dvaja členovia vymenovaní predsedom Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Návrh nových pravidiel prideľovania finančných prostriedkov národnostným menšinám v rámci dotačného programu Kultúra národnostných bude predložený na rokovanie výboru v utorok 12.11.2013. Po jeho schválení sa budú finančné prostriedky rozdeľovať  podľa uvedených pravidiel už na budúci rok.
Pracovná skupina bola ustanovená ešte 29. apríla 2012 a pozostávala zo zástupcov niektorých národnostných menšín. Na základe X. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny bola k 23.októbru 2013 dočasná pracovná skupina rozšírená tak, aby v nej mala zástupcu každá národnostná menšina. Činnosť dočasnej pracovnej skupiny bola ukončená k 31. októbru 2013.
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

13389