Nová šanca pre získanie podpory projektov v programe Central Europe

30.06.2017

Monitorovací výbor programu Interreg Central Europe na 6. zasadnutí v dňoch 21. – 22. júna 2017 vo Viedni schválil základné princípy tretej výzvy,  ktorej vyhlásenie je naplánované v čase od  21. septembra 2017 až do 25. januára 2018. Výzva bude jednokolová a jej  celková  finančná  alokácia  tvorí sumu približne  60 miliónov eur z ERDF.
 
Podpora bude nasmerovaná napríklad na  zlepšenie územne založených stratégií energetického plánovania a politiky, ktoré podporujú zmierňovanie klimatických zmien, teda aj na zvýšenie využívania potenciálu obnoviteľnej energie a zlepšenie regionálnej energetickej výkonnosti, ďalej na vypracovanie a implementáciu trvalo udržateľného riadenia chránených alebo environmentálne vzácnych oblastí a prevenciu či riadenie rizík (povodne).
 
Zaujímavými oblasťami podpory budú aj stratégie či nástroje na zlepšenie riadenia a kvality životného prostredia (ovzdušie, voda, odpad, pôda, klíma), sociálne inovácie s podporou sociálneho podnikania a integrácie znevýhodnených skupín do spoločnosti a na trh práce, ale aj prepojenie trvalo udržateľnej osobnej dopravy najmä v okrajových oblastiach so sieťou TEN-T a ďalšími dopravnými uzlami, ako aj vývoj koncepcií či testovanie  pilotného využitia pre inteligentnú regionálnu mobilitu (multimodálne cestovné lístky, IKT nástroje, trasy na požiadanie a pod.). Kompletné tematické zameranie tretej výzvy je podrobne uvedené na stránke http://www.central2014.gov.sk/.
 
Po vyhlásení výzvy bude Úrad vlády SR  ako Národný kontaktný bod organizovať národné informačné dni, na ktorých budú žiadateľom poskytnuté všetky relevantné informácie k 3. Výzve programu Central Europe. O termínoch podujatí budeme verejnosť informovať.
 
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.central2014.vlada.gov.sk
22467