Novela zákona o štátnej službe je ďalším krokom k modernizácii verejnej správy

27.09.2019

Vláda SR dnes schválila návrh zákona, ktorým sa  mení a dopĺňa zákon o štátnej službe v platnom znení. Účelom návrhu z dielne Úradu vlády SR ako garanta v oblasti právnej úpravyštátnozamestnaneckých vzťahov v SR je precizovať existujúcu právnu reguláciu, zjednodušiť aplikačnú prax, pružnejšie nastaviť niektoré inštitúty, zefektívniť fungovanie vnútorných vzťahov v systéme štátnej služby, a tým prispieť k posilneniu funkčnosti verejnej správy v Slovenskej republike v súlade s princípmi štátnej služby, definovanými zákonom o štátnej službe.
 
V návrhu sa, napríklad, flexibilnejšie upravuje overovanie schopností uchádzačov o štátnu službu v procese výberového konania (možnosť overiť ovládanie práce s informačnými technológiami, realizovať prípadovú štúdiu v cudzom jazyku, nahradiť testovanie znalostí cudzieho jazyka certifikátom alebo nahradiť rozhodnutie o uznaní štúdia absolvovaného v zahraničí úradným prekladom dokumentov osvedčujúcich nadobudnuté vzdelanie. Rozširujú sa tiež možnosti služobného úradu spolupracovať pri výberovom konaní s odborníkmi z relevantného vedného odboru.
 
Cieľom novely je zároveň podporiť mobilitu štátnych zamestnancov v rámci služobných úradov – jednako uvoľnením možnosti preloženia štátnych zamestnancov v dočasnej štátnej službe, jednako zrovnoprávnením postavenia štátneho zamestnanca pri bezprostredne nadväzujúcom štátnozamestnaneckom pomere s trvale preloženým štátnym zamestnancom. Návrh myslí tiež na podporu dodržiavania etických noriem  - generálny tajomník služobného úradu bude môcť vymenovať poradcu pre etické správanie v štátnej službe ako nezávislý a nestranný poradný orgán tak pre služobný úrad, ako aj štátneho zamestnanca.
 
Súčasťou návrhu zákona je tiež návrh na úpravu súvisiacich právnych vzťahov zamestnancov vo verejnej službe. V rámci tejto oblasti je najpodstatnejšou zmenou úprava týkajúca sa osobného príplatku. Navrhovaná právna úprava výslovne podmieňuje zvýšenie, zníženie alebo odobratie osobného príplatku kvalitou vykonanej práce, aby nedochádzalo k nesprávnemu nakladaniu s výškou tohto príplatku v praxi. S uvedeným súvisí aj zavedenie novej povinnosti, ktorá spočíva v prerokovaní každého zníženia alebo odobratia osobného príplatku so zástupcami zamestnancov, a to z dôvodu zaručenia vyššej miery ochrany práv zamestnancov.
 
Účinnosť zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú uvedené zákony, sa navrhuje od 1. januára 2020.
 
Úrad vlády SR – sekcia štátnej služby a verejnej služby
www.vlada.gov.sk
27022