Nový Štatút Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

10.05.2018
Dňa 09. mája 2018 vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní schválila Štatút Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov (ďalej len „štatút“) v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 58/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

V zmysle článku 7 štatút nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky.

Štatútu Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov