NR SR: Parlament schválil novelu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov

30.01.2018

 
Parlament včera,  utorok 30.januára 2018,  schválil novelu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov. Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorým  vláda venuje osobitnú pozornosť, tak pribudnú v najbližšom období ďalšie, keďže schválená novela počíta so zmenou výpočtu miery nezamestnanosti potrebnej pre zaradenie do zoznamu. Kým predtým to bolo 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v SR, novelou sa mení na 1,5-násobok.


Schválená novela zákona ďalej rozširuje okruh oprávnených prijímateľov regionálneho príspevku o fyzické osoby - podnikateľov. Tiež upravuje pôsobnosť Úradu vlády SR a okresných úradov v sídle najmenej rozvinutých okresov, spôsob vytvorenia, pôsobnosť a zloženia Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov a vytvorenie výborov na okresnej úrovni. Schválená novela zakotvuje aj ustanovenia o Ročných prioritách, ako vládou SR schválený záväzný dokument, ktorý predstavuje podklad pre poskytnutie regionálneho príspevku oprávneným prijímateľom a podmienky, za ktorých je možné regionálny príspevok poskytnúť. Novela nadobudne účinnosť 1. apríla 2018.
 
 
Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja

www.vlada.gov.sk
www.nro.gov.sk


23186