Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

O dotácie pre menšiny sa uchádza viac ako 1800 projektov

30.01.2015

Na základe zverejnenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok  2015  bolo na Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny doručených 775 žiadostí na 1871 projektov, z toho podľa národnostných menšín:   
 
maďarská národnostná menšina:             1097 projektov
 
rómska národnostná menšina:                   254 projektov
 
rusínska národnostná menšina:                  178 projektov
 
česká národnostná menšina:                        47 projektov
 
ukrajinská národnostná menšina:                32 projektov
 
židovská národnostná menšina:                  30 projektov
 
ruská národnostná menšina:                        27 projektov
 
poľská národnostná menšina:                     25 projektov
 
nemecká národnostná menšina:                  18 projektov
 
bulharská národnostná menšina:                 16 projektov
 
srbská národnostná menšina:                      13 projektov
 
moravská národnostná menšina:                  9 projektov
 
chorvátska národnostná menšina:                9 projektov
 
multikultúrne a interetnické aktivity:      116 projektov
 
Celková suma požadovaných dotácii je vo výške 14 765 646 €, suma určená štátnym rozpočtom na podporu kultúry národnostných menšín je 3 879 250 eur.
 
O pridelení finančných prostriedkov jednotlivým projektom budú rozhodovať 8 až 14 členné  komisie pozostávajúce najmä zo zástupcov národnostných menšín  -  odborníkov orientujúcich sa v danej problematike. Prvá komisia  pre projekty chorvátskej národnostnej menšiny zasadne už 16.februára 2015 a do 20.februára budú projekty hodnotiť aj komisie pre nemeckú, srbskú, ruskú a židovskú národnostnú menšinu. V priebehu februára zasadne aj komisia pre rusínsku národnostnú menšinu.
 
Už začiatkom marca budú v hodnotiacom procese pokračovať aj komisie pre rómsku, ukrajinskú, moravskú, poľskú, českú, bulharskú národnostnú menšinu a multikultúrne a interetnické aktivity. Maratón zasadnutí ukončia dve  komisie pre   maďarskú  národnostnú  menšinu,  pravdepodobne  do  18.marca  2015. 
 
Za  predpokladu, že úspešní žiadatelia budú mať vysporiadané svoje záväzky voči štátnemu rozpočtu za predchádzajúce obdobie, sa priebežne  začne aj proces uzatvárania zmlúv medzi úspešnými žiadateľmi a úradom vlády  tak, aby finančné prostriedky mohli byť vyplatené v čo najskoršom termíne.  
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
16934