O ochrane práv príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín bude úrad splnomocnenca pre menšiny diskutovať v regiónoch

03.11.2015

 
Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny Vás pozýva na workshopy k príprave Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020, ktoré sa budú konať:
 
5. novembra 2015 o 13. 30 h ÚZ Bystrica, Banská Bystrica
6. novembra 2015 p 13.00 h Dom Hostí, Košice
9. novembra 2015 o 13:30 h Úrad vlády Slovenskej republiky, Bratislava
 
V súvislosti s prebiehajúcou prípravou návrhu Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám organizuje Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny sériu workshopov.  Ich cieľom je zabezpečiť participatívny prístup pri tvorbe návrhu akčného plánu v spolupráci s Výborom pre národnostné menšiny a etnické skupiny a zástupcami národnostných menšín, ako aj predstaviteľmi štátnej správy a samosprávy. Zámerom workshopov je umožniť čo najväčšiemu počtu príslušníkov a príslušníčok národnostných menšín vyjadriť sa k tejto problematike, a to práve prostredníctvom výberu miest  konania workshopov, t.zn. v regiónoch, kde je koncentrácia osôb patriacich k národnostným menšinám vyššia.
 
Podujatia budú zamerané na prezentáciu výsledkov práce pracovnej skupiny, vytvorenie platformy na diskusiu k návrhu akčného plánu, vrátane analýzy silných stránok, slabých stránok, príležitostí a ohrození v súvislosti s postavením a právami osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám (SWOT analýza). Pripomienky a odporúčania budú využité ako podklad k príprave Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
19314