O regionálnom príspevku pre projekty už rozhodujú okresné úrady

12.11.2018

Začalo sa nové obdobie realizácie akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov – od piatku 9. novembra 2018 to sú práve príslušné okresné úrady, ktoré  posudzujú  nové žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku, najmä s ohľadom na prínos projektu k realizácii akčného plánu daného najmenej rozvinutého okresu. O podpore z regionálneho príspevku tak rozhodujú tí, ktorí najlepšie poznajú, čo daný okres či región potrebuje pre svoj dynamickejší rozvoj.
 
Noví žiadatelia o regionálny príspevok by teda mali svoje žiadosti adresovať priamo na územne príslušný okresný úrad najmenej rozvinutého okresu. V prípade, ak by bola žiadosť predložená na Úrad vlády SR, tento ju postúpi na príslušný okresný úrad na ďalšie spracovanie.  Tie projekty, ktorých prínos k realizácii akčného plánu bude adekvátny k navrhovanému použitiu regionálneho príspevku,  zaradí príslušný okresný úrad  do návrhu zmien ročných priorít okresu na rok 2019, resp. do návrhu ročných priorít okresu na nasledujúci rozpočtový rok, ktorý bude pre pridelenie regionálneho príspevku záväzný.
 
Proces zazmluvňovania poskytnutia regionálneho príspevku, ako aj jeho vyplácanie, ostáva do konca roka 2018 v kompetencii Úradu vlády SR, od 1. januára 2019 túto kompetenciu preberá Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
 
Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
www.nro.vlada.gov.sk
25741