Ochrana finančných záujmov EÚ v SR vďaka úradu vlády už tretí rok v pozornosti škôl

13.02.2017

Súčasťou Národného štandardu finančnej gramotnosti je  od 1. septembra 2014 aj problematika ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike. Iniciátorom, aby sa táto téma spolu s témou boja proti korupcii stala súčasťou vyučovacieho procesu, bol Úrad vlády Slovenskej republiky – sekcia kontroly a prevencie korupcievďaka realizovanému projektu: Vzdelávanie detí a mládeže v oblasti boja proti korupcii a boja proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.
 
V tejto súvislosti organizuje Úrad vlády SR v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, rozpočtovou organizáciou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  seminár na  tému Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ, ktorý sa uskutočnízajtra, v utorok 14. februára 2017   v Novej budove Úradu vlády SR o 8.30 hodine.   Seminár  absolvuje 95 účastníkov, predovšetkým riaditeľov  základných a stredných škôl z Bratislavského kraja, ako aj zamestnancov MŠVVŠ SR a im podriadených organizácií.  Účasť na seminári prisľúbili aj Peter Krajňák, štátny tajomník MŠVVŠ SR a  Jozef Behýl, predseda Stálej konferencie organizácií tretieho sektora SR.
 
S prednáškou na tému Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ vystúpi   pplk.  JUDr. Attila Zajonc, PhD.  z Národnej protikorupčnej jednotky Prezídia  Policajného zboru SR a o Trestnom čine korupcie pri čerpaní prostriedkov EÚ bude hovoriť  JUDr. Ján Hrivnák z Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR.  Súčasťou seminára bude aj diskusia o využití interaktívnych metód pri výučbe žiakov či vzájomné odovzdávanie  skúseností  pri interpretácii tém ochrany finančných záujmov a prevencie korupcie žiakom základných a stredných škôl v Bratislavskom kraji.
 
 
Úrad vlády SR – sekcia kontroly a prevencie korupcie
www.vlada.gov.sk
www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk
 
21847