Ochrana oznamovateľa. Nebojte sa korupciu nahlásiť.

Zákonník práce, zákon o štátnej službe, zákon o sťažnostiach – práve tieto právne predpisy obsahujú niektoré ustanovenia, ktoré zabezpečujú ochranu oznamovateľovi.

Podľa § 13 Zákonníka práce (č. 311/2001 Z. z.) nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.

Podľa § 59 Zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. 400/2009 Z. z.) má štátny zamestnanec právo podať sťažnosť vo veciach vykonávania štátnej služby služobnému úradu. Popri tom existuje aj povinnosť štátneho zamestnanca v zmysle § 60 ods. 2 písm. g) zákona o štátnej službe oznámiť vedúcemu zamestnancovi alebo orgánu činnému v trestnom konaní stratu, poškodenie, zničenie a zneužitie majetku vo vlastníctve alebo v správe služobného úradu.

Zákon o sťažnostiach(č. 9/2010 Z. z.) je možné považovať za všeobecnú úpravu podávania sťažností. Ochranou sťažovateľa sa zaoberá §7 a §8 zákona. Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu. Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťažností, sa nesprístupňujú. Totožnosť sťažovateľa je orgán verejnej správy povinný utajiť, ak o to sťažovateľ požiada. Orgán verejnej správy môže utajiť totožnosť sťažovateľa, ak je to v záujme vybavenia sťažnosti. Pri prešetrovaní takejto sťažnosti sa postupuje jej odpis, alebo ak je to možné, jej kópia bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali sťažovateľa.

Okrem práv a povinností zamestnancov upravených v rámci štátnozamestnaneckého, resp. pracovného pomeru, sú občanom tiež sprístupnené viaceré linky, resp. špeciálne e-mailové adresy, na ktoré môžu nahlasovať podozrenie z korupcie, napr. Úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru, Generálna prokuratúra SR, Úrad vlády SR – uvádzame ich v kapitole: Kam nahlasovať korupciu.

Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov(č. 307/2014  Z.z.)zo 16. októbra 2014 upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní. Nová úprava má širší záber oproti niektorým starším poslaneckým návrhom. Pokrývať bude nielen korupciu a určenú trestnú činnosť. Pod zákon budú spadať vybrané trestné činy a správne delikty (definované ako závažná protispoločenská činnosť), ako aj iná protispoločenská činnosť a v rámci nej napríklad aj nehospodárne či neetické konanie.  Viac v kapitole: Ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti.

 

8973