Od budúceho týždňa sa začína maratón zasadnutí komisií k projektom národnostných menšín

13.02.2015

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny ukončuje kontrolu formálnych náležitostí žiadostí a projektov podaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotáciev programe Kultúra národnostných menšín 2015,  čím sa proces ich vyhodnocovania komisiami môže začať. Prvá z celkového počtu pätnásť komisií -  pre chorvátsku národnostnú menšinu -  zasadne už v pondelok 16. februára 2015 a bude posudzovať 8 projektov. Aj v minulom roku bolo podporených osem projektov tejto národnostnej menšiny za 49 375 eur, vďaka čomu sa mohli zorganizovať  dlhoročné a  etablované festivaly, letný tábor pre deti, tvorivé dielne, ale aj vydávanie chorvátskeho časopisu Hrvatska Rosa a ďalšie projekty.
 
Do piatku 20.februára 2015, teda do konca budúceho týždňa zasadnú aj ďalšie štyri komisie – pre nemeckú, srbskú, ruskú a židovskú národnostnú menšinu. Maratón posudzovania ukončia dve komisie pre maďarskú národnostnú menšinu v termíne cca do18.marca 2015.
 
O pridelení finančných prostriedkov jednotlivým projektom budú rozhodovať 8 až 14 členné  komisie pozostávajúce najmä zo zástupcov národnostných menšín  -  odborníkov orientujúcich sa v danej problematike. Žiadateľov  o dotáciu budeme o výsledkoch zasadnutí komisií informovať priebežne.
 
Paralelne začne Úrad vlády SR uzatvárať zmluvy s úspešnými žiadateľmi. V prípade, že žiadatelia budú pri tomto procese súčinní, finančné prostriedky by prvým z nich mohli byť vyplatené už koncom februára resp. začiatkom marca. Znamená to, že proces vyplácania dotácií sa začne o viac ako dva týždne skôr ako v minulom roku.
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
17053