Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii zverejnil Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2013

02.07.2014

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) sekcie kontroly a boja proti korupcii zverejnil na svojom webovom sídlenajnovšiu Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2013.
Ročná správa o nezrovnalostiach (ďalej len „Správa“) poskytuje prehľad o nezrovnalostiach zaevidovaných v roku 2013 v oblasti štrukturálnej a kohéznej politiky, Spoločnej poľnohospodárskej politiky a v oblasti tradičných vlastných zdrojov, o spôsobe ich zistenia, nahlásenia OLAF-u, o najčastejších typoch nezrovnalostí a porovnanie so stavom v roku 2012.
Správa bola vypracovaná v spolupráci s partnermi siete AFCOSv rámci Pracovnej skupiny pre nezrovnalosti, schválená Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike a vláda SR ju vzala na vedomie na svojom rokovaní dňa 25. júna 2014.
V minulom roku bolo pri implementácii projektov zo štrukturálnych fondov (ŠF) a Kohézneho fondu (KF) Európskej únie v rámci programového obdobia 2007 až 2013 identifikovaných a zaevidovaných 1423 nezrovnalostí v celkovej výške 379,7 milióna EUR.Z analýzy nezrovnalostí v ŠF  a KF vyplýva, že hlavný problém predstavujú procesy verejného obstarávania.  
V roku 2013 sa v rámci vyšetrovania začalo trestné stíhanie za 64 trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Z tohto počtu bolo vznesené obvinenie za 33 takýchto trestných činov. Celkovo bolo vo vyšetrovaní a skrátenom vyšetrovaní obvinených 46 osôb pre trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa §261 ods. 1,3 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Celkovávýška dokumentovanej spôsobenej škody predstavovala takmer 9,4 milióna EUR.
 
V materiáli sa uvádzajú aj odporúčania na skvalitnenie a zefektívnenie procesov na odhaľovanie a vyšetrovanie neoprávnene použitých finančných prostriedkov ako aj odporúčania na skvalitnenie prevenčných a kontrolných systémov pri využívaní finančných prostriedkov EÚ.

15409