Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Odbor Národný úrad pre OLAF vypracoval v spolupráci s partnermi siete AFCOS Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2021

13.07.2022

Odbor Národný úrad pre OLAF vypracoval v spolupráci s partnermi siete AFCOS Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2021 (ďalej len „Ročná správa“). Ročná správa bola schválená dňa 16. júna 2022 formou per rollam Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike, zriadeným na Úrade vlády SR, a následne predložená na rokovanie vlády SR vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky na základe úlohy B.2. uznesenia vlády SR č. 18 zo dňa 7. januára 2015 k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike a v zmysle trvalej úlohy č. II v časti 4.2.2 (Trvalé úlohy v oblasti odhaľovania nezrovnalostí).

Ročná správa za rok 2021 bola zaradená na rokovanie vlády SR dňa 06. júla 2022 ako informatívny materiál, ktorý bol vzatý na vedomie.

Ročná správa obsahuje informácie o všetkých nezrovnalostiach zaevidovaných v roku 2021 do systému Európskej komisie (IMS), ktorý slúži na evidenciu a reportovanie nezrovnalostí na EK. 

Ďalej obsahuje kvantitatívne zhodnotenie nezrovnalostí za jednotlivé programové obdobia a operačné programy. Rovnako slúži na porovnanie SR s ostatnými štátmi EÚ, prípadne na identifikáciu problémov v oblasti nezrovnalostí

Oblasť nezrovnalostí, ktorá je spracovaná v tejto správe, sa týka tak príjmovej, ako aj výdavkovej časti rozpočtu EÚ.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v samotnej Ročnej správe (pozn. pozri bližšie aj časť Zhrnutie a Záver správy).

Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2021

29404