Okres Košice-okolie má schválený svoj akčný plán a ďalší milión od vlády

03.10.2018

Vláda SR na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní v obci Ploské v okrese Košice-okolie schválila Akčný plán rozvoja okresu Košice-okolie a zároveň schválila pre 61 obcí a miest, ako aj 11 subjektov (cirkví, združení)  tohto okresu  ďalší 1 milión eur na pokrytie výdavkov na nevyhnutné opravy  obecných, školských a zdravotníckych budov či sociálnych zariadení, na rekonštrukcie  miestnych ciest,  kostolov, kultúrnych domov či športovísk.
 
Hlavným cieľom Akčného plánu rozvoja okresu Košice-okolie, ktorý má viac ako 127 000 obyvateľov, je v rokoch 2018 až 2022 znížiť aktuálnu  mieru nezamestnanosti na úrovni 11,72% vytvorením  minimálne 822 pracovných miest.
 
Opatrenia akčného plánu sa zameriavajú predovšetkým na oblasť vzdelávania, podnikania, cestovného ruchu, infraštruktúry, životného prostredia a služieb verejnosti. Medzi konkrétnejšie opatrenia patria napríklad podpora poľnohospodárstva a potravinárskej produkcie so zameraním na špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu, efektívne využívanie a rozvoj územného kapitálu okresu na podporu rozvoja domáceho podnikania, podpora mobility žiakov a študentov s cieľomoptimálne využívať kapacity školských zariadení, zvyšovanie kapacity predškolských zariadení, využitie  existujúceho potenciálu stredného odborného školstva pri adaptácii pracovnej sily na očakávané požiadavky trhu práce, rekonštrukciu a dobudovanie dopravných komunikácií, podporu cestovného ruchu s využitím historického, kultúrneho  a  prírodného  potenciálu  okresu, vytvorenie regionálnych domovov/klubov dôchodcov v strediskových obciach a pod.
 
Realizácia opatrení  predpokladá  viaczdrojové financovanie  v celkovej výške 71,43 milióna eur, z čoho vyše 66 miliónov eur je podpora z programov spolufinancovaných EŠIF aj s výhľadom na nové programové obdobie. Výška prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu na poskytovanie regionálneho príspevku predstavuje sumu 4 750 000 eur, ktoré budú poskytované najmä na základe ročných priorít, navrhovaných okresom a schvaľovaných vládou SR. 
 
Okres Košice-okolie bol do zoznamu najmenej rozvinutých okresov zaradený dňa 22. januára 2018.  Od roku 2015 do roku 2018 bolo organizáciám či obciam okresu poskytnutých z rôznych dotácií Úradu vlády SR (podpora športu, národnostné menšiny), rezervy predsedu vlády či Grantov EHP a Nórska  viac ako 867 000 eur.
 
Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk;
www.nro.vlada.gov.sk;
www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj
 
25374