Operačný program Technická pomoc


Operačný program Technická pomoc je finančným nástrojom štrukturálnych fondov EÚ určeným na financovanie horizontálnych aktivít spoločných pre všetky operačné programy, resp. takých aktivít, ktoré je potrebné vykonať celoplošne pre všetky orgány zapojené do riadenia, implementácie a kontroly operačných programov.

Operačný program Technická pomoc (ďalej už len OP TP) bol schválený uznesením vlády SR č.1006 dňa 6. 12. 2006 ako monocieľový operačný program pre územný cieľ Konvergencia v rámci strategického dokumentu Slovenskej republiky - Národný strategický referenčný rámec.
 
Európska komisia schválila OP TP dňa 24. 9. 2007. Prvú revidovanú verziu schválila EK dňa 2. 12. 2011. V súčasnosti je platná druhá revidovaná verzia, ktorú schválila Európska komisia dňa 2. 3. 2016.
 
Globálnym cieľom tohto operačného programu je zabezpečiť efektívne, účinné a správne riadenie, implementáciu, finančné riadenie, kontrolu a audit štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rokoch 2007 - 2013.


Operačný program Technická pomoc na obdobie 2014-2020

11081