Organizácie na území hlavného mesta Bratislava realizovali množstvo skvelých projektov v rámci programov pod správcovstvom Úradu vlády SR

26.11.2019

Granty EHP a Nórska, Švajčiarsky finančný mechanizmus či programy nadnárodnej spolupráce  - Intereg Central Europe a Dunajský nadnárodný program  - to všetko sú platformy, v rámci ktorých Úrad vlády SR ako správca či Národný kontaktný bod týchto programov spolupracoval či už priamo s Magistrátom hlavného mesta Bratislava, mestskými časťami alebo neziskovým sektorom na území nášho hlavného mesta. Táto spolupráca priniesla v období rokov 2015 – 2019 podporu v celkovej výške viac ako 21 miliónov eur.

Uvedené subjekty boli realizátormi množstva zaujímavých projektov, napríklad v rámci grantov EHP a Nórska sa projekty  realizovali najmä v programe Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha, v programe Domáce a rodovo podmienené násilie: bezpečné ženské domy, poradenské centrá, vznik Koordinačno-metodického centra  pre rodovo podmienené a domáce násilie, ale aj v programe Zachovania a revitalizácie kultúrneho dedičstva. Hlavné mesto SR Bratislava pristúpilo s podporou grantov EHP vo výške takmer 2 mil. eur  k boju proti klimatických zmenám projektom pod názvom:  Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy a išlo v ňom o pilotnú aplikáciu opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí, napríklad  vybudovanie Športparku Jama, nové plochy zelene Gaštanica na Kolibe či parčík na Svoradovej a ďalšie. Ďalším projektom magistrátu bol: NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti  vo výške viac ako 339 000 eur. Mestská časť BA – Staré Mesto mohla za granty EHP vo výške cca 491 000 eur opraviť fasádu a strechu Pistoriho paláca. 

Do programu Interreg Central Europe  sa magistrát spolu s partnermi v SR aj v zahraničí zapojil realizovaním projektu CERIecon - Sieť regionálnych inovačných ekosystémov strednej Európy, a to vytvorením „Playparku“, teda systému pre zvyšovanie zručností začínajúcich podnikateľov v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií.   MČ Petržalka projektom  NIcE-life  myslela najmä na starších a chorých ľudí, ktorým k nezávislému životu pomáhajú inovačné technológie a služby.  Na mladých ľudí zasa stavila MČ Rača, ktorá vďaka projektu Dunajského nadnárodného programu pod názvom Youmig  zaviedla jedinečné kontaktné informačné miesto pre cudzincov v MČ Rača a je súčasťou medzinárodného výskumu o vplyve migrácie na mladých ľudí.

Na území hlavného mesta Bratislava sa do roku 2018  úspešne realizovali aj projekty v rámci dotačného programu Kultúra národnostných menšín – množstvo aktivít a podujatí realizovaných pre multinárodnostnú spoločnosť nášho hlavného mesta bolo podporených sumou 1 350 000 eur.  Atraktívnym pre rozvoj tohto územia bol aj  Švajčiarsky finančný mechanizmus,  z ktorého boli podporení napr. aj chudobou ohrození ľudia (projekty organizácií Proti prúdu, Depaul Slovensko, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike), duálne vzdelávanie v SR (Štátny inštitút odborného vzdelávania) či ochrana detí (Detský fond Slovenskej republiky) a podobne.

V aktuálnom dotačnom programe Úradu vlády SR, ktorý je zameraný na podporu športovania najmä detí a mládeže, bolo podporených už 40 projektov v celovej sume takmer  340 000 eur.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.gov.sk
www.swisscontribution.sk
www.centraleurope.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk
www.narodnostnemensiny.gov.sk
27152