P O Z V Á N K A

27.01.2015


Dovoľujeme si Vás pozvať na slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov zariadenia sociálnych služieb DOMKO – DSS, Park mládeže č. 3 v Košiciachdňa 28.1.2014 o 10,00 hod. Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
 
Od 7.1.2015 poskytujeme novú sociálnu službu týždennú pobytovú sociálnuslužbu. Ubytovanie je zabezpečené v dvojlôžkových izbách. K dispozícii je aj jedáleň, spoločenská miestnosť s vlastnou knižnicou a telocvičňa.
 
 

      V rámci ŠVAJČIARSKEHO FINANČNÉHO MECHANIZMU (www.swiss-contribution.sk) Košický samosprávny kraj podal projekt DOMKO - DSS, Park mládeže 3, Košice "VSTÚPTE K NÁM", ktorý bol podporený sumou 1.110.266 EUR. Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života klientov a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v sociálnych zariadeniach.

Aktivity projektu:     

1. rekonštrukcia objektu DOMKO - DSS

2. staviame mosty...-ZIMNÁ BLUMIÁDA 2013 (celoslovenské zimné zábavno-pohybové hry pre ľudí s mentálnym postihnutím zo slovenských zariadení sociálnych služieb).
3. supervízia, organizačný rozvoj - vzdelávanie pracovníkov sociálnych zariadení

4. otvorené dvere...-vznikne priestor na kvalitnejšiu realizáciu doterajších aktivít a ich rozšírenie o nové aktivity a vytvorenie "centra voľného času" pre spoločnú realizáciu aktivít klientov a verejnosti v popoludňajších hodinách (otvárame dvere pre širokú verejnosť), čo sa prejaví na vyššej miere integrácie klientov do bežného života. 
 
Od 1.1.2010 sa zmenil názov nášho zariadenia: DOMKO - Domov sociálnych služieb.
DOMKO znamená domov v Košiciach. S názvom je spätá tradícia divadelného súboru klientov DSS.
  • právna forma:rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
  • zriaďovateľ:Košický samosprávny kraj
  • forma poskytovanej sociálnej služby: ambulantná (denná) a týždenná pobytová 
  • Prevádzka je situovaná v zrekonštruovaných priestoroch v Parku mládeže 3 v širšom centre mesta a v blízkosti rekreačnej oblasti Anička.
  • Zariadenie s kapacitou 60 prijímateľov pre deti a dospelých, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osoby, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca (t.j. ľudia so zdravotným postihnutím, s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím alebo zmyslovým postihnutím, prípadne kombinovanými postihnutiami) pri poskytovaní ambulantnej (dennej) sociálnej služby a 10 miest pri poskytovaní týždennej pobytovej sociálnej služby.
 
 
Cieľom DSS Domko
 
- je pomáhať klientom dosiahnuť čo najvyššiu mieru socializácie akou je adaptácia a integrácia. Individuálnym prístupom ich pripravovať na maximálnu možnú samostatnosť v ich prirodzenom prostredí a stimulovať ich potenciálne schopnosti.
 
  • Odbornú starostlivosť zabezpečuje 24 zamestnancov: riaditeľ, 7,5 ergoterapeutov, 1 inštruktor sociálnej rehabilitácie, vedúca úseku starostlivosti o klienta, sociálna pracovníčka, 2 sanitárky, 4 opatrovateľky, vedúca stravovania (30%)a zároveň terapeutka(70%), kuchárka, finančná účtovníčka, mzdová účtovníčka a personalistka, údržbár a zároveň vodič a 2 upratovačky. V zariadení pracujú i 3 dobrovoľníčky v rámci dobrovoľníckej činnosti.
  • Zariadenie jez hľadiska vybavenosti na veľmi dobrej úrovni. Budova zariadenia je trojpodlažná. Pre prijímateľov je k dispozícii dielňa na pracovnú terapiu v 1.PP, v 1.NP sa nachádza miestnosť pre informátora z radov prijímateľov zariadenia, 4 miestnosti na terapeutickú a záujmovú činnosť, 2 šatne pre prijímateľov delených podľa pohlavia, ako aj zariadenia na osobnú hygienu delené podľa pohlavia. Na 2.NP sú 2 miestnosti na záujmovú a terapeutickú činnosť. Na 3. NP je ubytovacia časť, v ktorej sa nachádza 5 ubytovacích dvojlôžkových izieb (5x14,6 m2) pre prijímateľov v týždennej pobytovej forme, umyvárne a WC pre ubytovaných, spoločenská miestnosť a telocvičňa. Areál budovy zariadenia je prispôsobený na pohybové a oddychové aktivity klientov. Výhodou zariadenia je jeho poloha, ktorá je v širšom centre mesta. Okrem toho sa Park mládeže nachádza v blízkosti rekreačnej oblasti Anička.
Kedy vyhľadať pomoc nášho zariadenia ...
 
Ak žiadateľ nenavštevuje žiadne špeciálne školské zariadenie, alebo ukončil vzdelávanie v špeciálnej škole a nenašiel uplatnenie v živote a potrebuje celodennú starostlivosť a kolektív.
V prípade, ak máte záujem o poskytovanie sociálnej služby u nás, potrebujete podľa nového zákona o sociálnych službách:
V 2. kroku je potrebné vvplniť formulár "Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby"(tlačivo žiadosti na stiahnutie na stránke www.vucke.sk,sociálne veci, v časti žiadosti a tlačivá).
K žiadosti je potrebné priložiť: - právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť i potrebné tlačivá sa podávajú na odbore sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja. Tlačivá sú k dispozícii na stánke Košického samosprávneho kraja - www.vucke.sk 
Podľa súčasne platnej legislatívy, zariadenie sociálnych služieb nevedie poradovník záujemcov o sociálnu službu. Register prijímateľov a poskytovateľov vedie Košický samosprávny kraj (www.vucke.sk).

          Kontaktnou osobou v zariadení pri vybavovaní žiadostí je riaditeľ a sociálny pracovník DSS.

Košický samosprávny kraj
Úrad vlády SR
 
16906