Petície a sťažnostiÚrad vlády SR prijíma a v rozsahu svojej pôsobnosti vybavuje podania fyzických a právnických osôb. Všetky podania bez ohľadu na ich označenie posudzuje podľa obsahu a príslušnosti na vybavenie. 
 
Ako petície eviduje a vybavuje podania označené slovom „petícia“ ak obsahujú predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Podrobnosti o postupe pri zostavovaní, podávaní, prijímaní, evidovaní a kontrole vybavovania petícií upravuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. 
 
Ako sťažnosti eviduje a vybavuje podania, v ktorých sa fyzická alebo právnická osoba  domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a súčasne poukazuje  na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Podrobnosti o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti upravuje zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. 
 
Podľa zákona  o sťažnostiach sťažnosťou nie je podanie, ktoré:
- má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva sa osoba domáha,
- poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejne správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom (napr.: Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok, správny poriadok, katastrálny zákon, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o priestupkoch, atď... )
- je sťažnosťou podľa osobitného predpisu (napr.: zákon o štátnej službe, Exekučný  poriadok,  atď...), alebo
- smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu (napr.: správny poriadok, zákon o správe majetku štátu, atď...). 
 
Antikorupčná linka Úradu vlády SR slúži výlučne na nahlasovanie podozrení, ktoré naznačujú korupčné správanie.  Neslúži na podávanie petícií, sťažností, ani podnetov podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. správne konanie, trestné konanie, priestupkové konanie a pod.). Na konanie súvisiace s telefonickými oznámeniami sa zákon o sťažnostiach nevzťahuje. 
 
Pri podaní petície alebo sťažnosti elektronickými prostriedkami sa vyžaduje ich podpis zaručeným elektronickým podpisom. V prípade sťažnosti možno elektronický podpis nahradiť jej písomným potvrdením v lehote do piatich pracovných dní odo dňa podania. Petície  a sťažnosti podané elektronickými prostriedkami bez uvedených náležitostí je Úrad vlády SR povinný v súlade s citovanými predpismi  odložiť. 
 
Na vybavenie petície alebo sťažnosti je príslušný orgán verejnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, ktorej sa predmet podania týka. Ak Úrad vlády SR nie je príslušný na vybavenie takéhoto podania, postúpi ho orgánu príslušnému na vybavenie a o postúpení upovedomí pisateľa.  
 
V záujme zníženia administratívnej náročnosti a zvýšenia efektívnosti pri vybavovaní, odporúčame pri podaniach zohľadňovať uvedené skutočnosti. 
 
3547

Dátum poslednej aktualizácie: 12.10.2023