Plán obnovy a odolnosti SR

Plán obnovy a odolnosti SR stanovuje ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa realizujú do roku 2026 a ktoré sú podporené z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Plán tvoria investície a reformy, ktoré riešia výzvy identifikované v kontexte európskeho semestra, najmä v odporúčaniach Európskej komisie pre Slovensko.

Priority plánu obnovy zohľadňujú kľúčové problémy ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy. Boli vybraté na základe porovnania výsledkov krajiny oproti priemeru EÚ ako aj na základe spoločných európskych priorít.

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je preto rozdelený do piatich základných oblastí:
  • lepšie vzdelanie pre každého
  • konkurencieschopné a inovatívne Slovensko
  • zelené Slovensko
  • zdravý život pre každého
  • efektívny štát a digitalizácia
Zelená ekonomika podporí environmentálnu udržateľnosť, kvalitu života a prispeje k rozvoju zelených inovácií ako jedného zo zdrojov hospodárskeho rastu. Vzdelávanie, veda, výskum a inovácie a zdravie patria k oblastiam, v ktorých Slovensko vo výsledkoch najviac zaostáva a Európska komisia v nich opakovanie odporúča zintenzívniť reformné úsilie. Efektívna verejná správa a digitalizácia sú dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie a kvalitu života.

Viac informácií o pláne obnovy sa dozviete na www.planobnovy.skNa Úrade vlády SR pôsobí sekcia plánu obnovy, ktorá zároveň plní funkciu Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA), ktorá na národnej úrovni koordinuje realizáciu plánu obnovy. NIKA je jednotným kontaktným miestom pre komunikáciu s Európskou komisiou pre plán obnovy; usmerňuje subjekty pri vykonávaní plánu obnovy; kontroluje vykonávateľov, sprostredkovateľov a prijímateľov; vypracováva systém implementácie plánu obnovy; monitoruje a hodnotí stav jeho vykonávania a ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú zo zákona č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

Vykonávateľ je ústredný orgán štátnej správy určený vládou, ktorý zodpovedá za realizáciu investície alebo realizáciu reformy v súlade s plánom obnovy. Vykonávateľ určuje priame vyzvania a otvára výzvy, do ktorých sa môžu zapojiť samosprávy, firmy, občania, akademický sektor, inovátori aj neziskový sektor. Harmonogram výziev nájdete na www.planobnovy.sk/realizacia/vyzvy/

Vykonávatelia plánu obnovy

Vykonávateľ plánu obnovy na Úrade vlády SR

29138

Dátum poslednej aktualizácie: 11.01.2024