Plán úloh Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na rok 2013

Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality sa v roku  2013 zameria na plnenie najmä týchto úloh:
 1. Informovanie o preventívnych projektoch realizovaných v pôsobnosti krajských riaditeľstiev Policajného zboru v roku 2012;
 2. Informovanie o pilotnom projekte zavedenia elektronického monitoringu na Slovensku, t.j. zabezpečenie legislatívnych a technických podkladov k výkonu trestu domáceho väzenia za účelom ľahšieho zavedenia kontroly odsúdených pomocou elektronických monitorovacích zariadení.  
 3. Informovanie o projektoch zavádzania efektívnych komunitných modelov prevencie eskalovaných právnych konfliktov a kriminality v komunitách.
 4. Realizáciu národného kola súťaže Európskej siete pre prevenciu kriminality (ECPA).
 5. Zverejnenie výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov
  v oblasti prevencie kriminality.
 6. Monitorovanie projektov podporené Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.
 7. Prerokovanie analýzy kriminality a inej protispoločenskej činnosti, jej vývoj v Slovenskej republike,  vytypovať rizikové lokality a prijať návrhy na zlepšenie stavu.
 8. Riešenie konkrétnych problémov v oblasti prevencie kriminality a navrhovanie  opatrení prostredníctvom expertných skupín.
 9. Publikovanie odborných článkov z oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
 10.  Spoluprácu pri realizácii výskumov v oblasti prevencie kriminality.
 11.  Plnenie odporúčaní medzinárodných organizácií k prevencii kriminality, najmä: Európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti.
 12. Spoluprácu so samosprávou, štátnou správou a mimovládnymi organizáciami v oblasti realizácie aktivít zameraných na prevenciu kriminality a inú protispoločenskú činnosť.
 13. Zverejňovanie informácií o činnosti rady, vrátane činnosti koordinátorov prevencie kriminality a expertných skupín, príklady dobrej praxe na web stránke Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.
11352