Platy zamestnancov štátnej a verejnej správy sa zvýšia na budúci rok o 4,8 %

20.11.2017

V pondelok 20.novembra 2017 sa v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR za účasti vyjednávačov za stranu zamestnancov a zamestnávateľov uskutočnilo 1.kolo kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2018 a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2018. Zúčastnené strany  dospeli k dohode o valorizácii platových taríf pre štátnych zamestnancov a niektorých zamestnancov vykonávajúcich činnosti vo verejnom záujme o 4,8% od 1.1.2018 – okrem platov pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl, ktorým boli platy navýšené o 6% už od 1.9.2017.  S dohodou  vyslovili nesúhlas Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a Nezávislé kresťanské odbory Slovenska.

Všetky ostatné náležitosti kolektívnej zmluvy, akými sú: pracovný čas, dovolenka, odstupné, odchodné, výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, prídel do sociálneho fondu a náhrada príjmu do dočasnej pracovnej neschopnosti, boli prijaté v rozsahu, ktorý bol dohodnutý aj na rok 2017, to znamená:

-   37 a ½ , 36 a ¼  a 35 hodinový pracovný čas týždenne;
-   dovolenka 5 týždňov (6 týždňov pri dosiahnutí 33 rokov veku), pričom dovolenka pre zamestnancov uvedených v §103 ods.3 Zákonníka práce je 9 týždňov;
-  možnosť dohodnúť výšku odstupného v podnikovej kolektívnej zmluve nad rozsah ustanovený príslušným zákonom;
-  odchodné v sume jedného funkčného platu nad rozsah ustanovení príslušným zákonom;
-  výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie je najmenej 2% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení,
- povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 1% a ďalší prídel najmenej vo výške 0,05%,
- možnosť v podnikovej kolektívnej zmluve dohodnúť dennú výšku náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti štátneho zamestnanca vo vyššej percentuálnej sadzbe, ako ustanovuje zákon, najviac vo výške 80% denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

O termíne podpisu kolektívnych zmlúv budeme médiá a verejnosť informovať.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
22961