Plnenie a priority akčných plánov na stretnutiach splnomocnenca priamo v regiónoch

14.09.2017

Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov iniciuje v druhej polovici septembra a v mesiaci október 2017 regionálne stretnutia so širokou základňou žiadateľov o regionálny príspevok a NFP z EŠIF, zástupcov samosprávy, podnikateľov, predstaviteľov Centier podpory regionálneho rozvoja či Regionálnych rozvojových agentúr, ako aj skupiny expertov, podieľajúcich sa na realizácii akčných plánov pre najmenej rozvinuté okresy. Témami stretnutí bude hodnotenie plnenia úloh v roku 2017 aj v súvislosti so zintenzívnením čerpania regionálnych príspevkov, definovanie problémov, navrhnutie riešení, stanovenie priorít na rok 2018, využívanie výziev v rámci operačných programov a pod. Plán stretnutí:
 
 Okresy Dátumy
Trebišov, Sobrance, Vranov n. Topľou, Svidník, Bardejov, Sabinov, Kežmarok 18. – 21. september 2017
Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Gelnica, Rožňava, Revúca 3. – 5. október 2017
Medzilaborce, Snina, Košice-okolie 23. – 25. október 2017

Pozitíva doterajšieho plnenia akčných plánov sú nielen vo finančnej podpore, ale aj v tom, že sa v regiónoch vytvorili tímy ľudí s nápadmi, inováciami a potenciálom ich realizovať. K zintenzívneniu plnenia akčných plánov prispievajú aj nové výzvy. Najnovšiu z nich vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré na podporu mikro, malých a stredných podnikov vyčlenilo 50 miliónov eur. K znižovaniu miery nezamestnanosti v NRO výrazne prispieva aj projekt Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny „Cesta na trh práce“, pre ktorý bolo vyčlenených celkovo vyše 49,5 mil. eur. V blízkej budúcnosti vyhlási špeciálnu výzvu pre najmenej rozvinuté okresy aj Ministerstvo životného prostredia SR, v rámci ktorej sa predpokladá podpora NRO vo výške 25 miliónov eur. Dňa 23. augusta 2017 vyhlásil Úrad vlády SR Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, v ktorej je na podporu určených viac ako 1 110 000 eur.

Doposiaľ bolo v rámci EŠIF schválených 158 žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo všetkých 12 najmenej rozvinutých okresov v sume viac ako 214 miliónov eur. Regionálny príspevok zo štátneho rozpočtu bol zazmluvnený pre 41 projektov v sume takmer 6 miliónov eur. Viac informácií o podporených projektoch:http://www.nro.vlada.gov.sk//.

Podpora najmenej rozvinutých okresov je naplánovaná do roku 2020 a rok 2017 je možné považovať za obdobie, v ktorom sa začali naplno rozbiehať rôzne podporné aj podnikateľské aktivity, postupne prinášajúce pracovné miesta. Splnomocnenec vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy predkladá vláde SR informáciu o stave plnenia vždy dvoch akčných plánov pre podporu najmenej rozvinutých okresov priebežne v dvojtýždňových intervaloch (dňa 13.9.2017 to bola správa o stave plnenia akčného plánu v okresoch Rožňava a Revúca), čo svedčí o veľkom záujme vlády SR na riešení tejto problematiky.

Kontakt pre médiá: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227

Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
www.nro.gov.sk
22713