Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd (LP/2011/02)

V Ý Z V A

na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2011
PODPORA A OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD
(LP/2011/02)

Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 2 ods. 1 písm. b), g), h) zákona č. 524/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky vyhlasuje pod záštitou podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny výzvu na prekladanie žiadostí o dotáciu v rámci nasledujúcich prioritných oblastí:
a) presadzovanie, podpora a ochrana základných práv a slobôd, výchovy a vzdelávania k ľudským právam, právam národnostných menšín, práv detí, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv iných zraniteľných skupín a rodovej rovnosti;

b) predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie;

c) presadzovanie interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.
V rámci tejto výzvy budú prioritne podporené projekty, ktorých aktivity majú celoštátny alebo širší regionálny dopad a zameriavajú sa na tieto špecifické oblasti: 

Celoštátny alebo širší regionálny dopad aktivít je možné dosiahnuť aj uzatvorením partnerstiev medzi žiadateľom a ďalšími spolupracujúcimi subjektmi (viď čl. 6 príručky pre žiadateľa). 

Postup predkladania žiadostí upravuje metodická príručka pre žiadateľa, ktorá tvorí prílohu č. 5 tejto výzvy. Formulár žiadosti o dotáciu, formulár popisu projektu a formulár štruktúrovaného rozpočtu tvoria prílohu č. 1, č. 2 a č. 3 tejto výzvy. Každý oprávnený žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť len jednu žiadosť o dotáciu.

Žiadosť o poskytnutie dotácie žiadateľ predkladá v jednom origináli. K originálu žiadosti sa prikladajú dve kópie opisu projektu a rozpočtu s komentárom v podobe, ktorá neumožňuje priamu identifikáciu žiadateľa.

Žiadosť, opis projektu a štruktúrovaný rozpočet s komentárom sa zasielajú aj v elektronickej verzii vo formáte MS Office alebo inom kompatibilnom formáte (napríklad Open Office alebo iný) na CD nosiči.

Všetky hore uvedené súčasti žiadosti ako i povinné prílohy je potrebné podať najneskôr do 25. mája 2011 na adresu:

Úrad vlády SR
Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava 1

Žiadosť zasielaná poštou – rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky verejnej výzvy (25. mája 2011).

Žiadosť doručená osobne – do podateľne Úradu vlády SR, najneskôr do 25. mája do 15:00 hod. (podateľňa prijíma poštu každý pracovný deň od 8,00 – 15,00 hod.). iadosť musí byť doručená v zalepenom a nepoškodenom obale, ktorý bude zrozumiteľne a viditeľne označený slovami: „Žiadosť o dotáciu, NEOTVÁRAŤ!“. Žiadosti zaslané elektronickou poštou alebo faxom nebudú akceptované.

Základné dokumenty výzvy:


Znenie výzvy (PDF - 244 kB)

Prílohy:
  1. Formulár žiadosti (RTF - 71 kB)
  2. Formulár popisu projektu (RTF - 91 kB)
  3. Formulár rozpočtu (XLS - 40 kB), formát ODS (26 kB)
  4. Čestné vyhlásenia
  5. Príručka pre žiadateľa - metodické postupy (PDF - 413 kB)
  6. Usmernenie k oprávnenosti výdavkov (PDF - 96 kB)
  7. Návrh zmluvy (PDF - 298 kB)
  8. Zoznam príloh - "check list" (XLS - 25 kB), formát ODS (27 kB)
  9. Zákon o dotáciách ÚV SR (PDF - 85 kB)
  10. Vyhláška ÚV SR (PDF - 41 kB)
 

Download

 

Užitočné linky

321