Pokračujú zasadnutia komisií pre posudzovanie žiadostí o dotácie pre národnostné menšiny

10.03.2014

Od pondelka 10. marca 2014 zasadá prvá komisia pre posudzovanie projektov maďarskej národnostnej menšiny pre podprogram 1.1., ktorý je vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2014definovaný ako edičná činnosť, podpora periodickej a neperiodickej tlače, zvukových a multimediálnych nosičov a elektronických výstupov. O dotáciu v tomto podprograme sa uchádza  231 projektov. Zároveň na Úrade vlády SR zasadá aj  komisia pre českú národnostnú menšinu, ktorej členovia posudzujú 38 projektov.
V uplynulých dňoch hodnotili žiadosti o poskytnutie dotácii tieto komisie: 
  • komisia pre poľskú národnostnú menšinu; jej členovia  posudzovali 24 žiadostí, z ktorých komisia odporučila podporiť17 projektov v sume 62 060 €
 
  • komisia pre ruskú národnostnú menšinu; jej členovia posudzovali  22 projektov,  z ktorých komisia odporučila podporiť 20 projektov v sume 51 270 €
 
  • komisia pre židovskú národnostnú menšinu; jej členovia posudzovali 33 projektov, z ktorých komisia odporučila podporiť 18  projektov v sume 55 547 €
 
  • komisia pre multikultúrne a interetnické aktivity; jej členovia posudzovali  98 projektov, z ktorých komisia odporučila podporiť 70 projektov  v sume 229 775 €
Počas tohto týždňa zasadnú aj komisie pre ukrajinskú a rómsku národnostnú menšinu. Všetkých 15 komisií by malo ukončiť svoju činnosť   21. marca 2014. Zároveň prebieha proces informovania žiadateľov o výsledkoch zasadnutí komisií a proces uzatvárania zmlúv medzi žiadateľmi a Úradom vlády SR. V praxi to znamená, že prvé dotácie by žiadateľom mohli byť vyplatené do konca marca.
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
 

14553