Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Pokračujú zasadnutia komisií pre posudzovanie žiadostí o dotácie pre národnostné menšiny

10.03.2014

Od pondelka 10. marca 2014 zasadá prvá komisia pre posudzovanie projektov maďarskej národnostnej menšiny pre podprogram 1.1., ktorý je vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2014definovaný ako edičná činnosť, podpora periodickej a neperiodickej tlače, zvukových a multimediálnych nosičov a elektronických výstupov. O dotáciu v tomto podprograme sa uchádza  231 projektov. Zároveň na Úrade vlády SR zasadá aj  komisia pre českú národnostnú menšinu, ktorej členovia posudzujú 38 projektov.
V uplynulých dňoch hodnotili žiadosti o poskytnutie dotácii tieto komisie: 
 
 
 
Počas tohto týždňa zasadnú aj komisie pre ukrajinskú a rómsku národnostnú menšinu. Všetkých 15 komisií by malo ukončiť svoju činnosť   21. marca 2014. Zároveň prebieha proces informovania žiadateľov o výsledkoch zasadnutí komisií a proces uzatvárania zmlúv medzi žiadateľmi a Úradom vlády SR. V praxi to znamená, že prvé dotácie by žiadateľom mohli byť vyplatené do konca marca.
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
 

14553