Ponuka práce

Štátna služba  

Úrad vlády Slovenskej republiky spustil dňa 1. júna 2024 s účinnosťou zákona č. 99/2024 Z. z. o centrálnom informačnom systéme štátnej služby a o zmene a doplnení zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nové komplexné riešenie centrálneho informačného systému štátnej služby (ďalej len „CISŠS“). CISŠS tvorí verejný a interný portál; na verejnom portáli sú primárne poskytované služby pre občanov a na internom (neverejnom) portáli služby pre služobné úrady. Správcom CISŠS je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Od 1. júna 2024 sú na verejnom portáli CISŠS zverejňované všetky výberové konania, ktoré boli vyhlásené služobnými úradmi, na obsadenie štátnozamestnaneckých miest v štátnej službe podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na uvedené sa na verejnom portáli CISŠS zverejňujú aj výberové konania, ktoré vyhlásil Úrad vlády Slovenskej republiky.

Používatelia verejného portálu CISŠS (t. j. uchádzač o štátnu službu resp. občan, štátny zamestnanec, absolvent alebo bývalý štátny zamestnanec) sa môžu po registrácii a prihlásení (vrátane autentifikácie) na verejnom portáli CISŠS prihlásiť do vyhláseného výberového konania podaním žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe. Prihlásiť sa do výberového konania je naďalej možné aj podaním žiadosti o zaradenie do výberového konania v listinnej podobe na adresu príslušného služobného úradu uvedenú vo vyhlásení výberového konania.

Bližšie informácie o službách, príp. o možnostiach a podmienkach, ako sa uchádzať o štátnu službu sú dostupné na verejnom portáli CISŠS na webovej stránke: https://cisss.gov.sk.

Konkrétne inštrukcie a postupy, ako sa napr. zaregistrovať na verejnom portáli CISŠS, alebo ako sa prihlásiť do výberového konania a mnoho ďalších sú uvedené v používateľskej príručke: https://cisss.gov.sk/stranka/prirucky.

Vzor čestného vyhlásenia - výberové konanie na riaditeľa ISA

Pozn.: Nové komplexné riešenie CISŠS nahradí postupne služby na open.slovensko.sk pre služobné úrady (napr. možnosť spravovať výberové konania) a služby pre občanov (napr. možnosť prihlasovať sa do vyhláseného výberového konania). Aktuálne sa na open.slovensko.sk postupne ukončujú výberové konania vyhlásené služobnými úradmi do konca mája 2024.  


Verejná služba

Úrad vlády Slovenskej republiky uverejňuje na tomto mieste v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení výberové konania na voľné miesta, ktoré sa obsadzujú na základe výsledkov výberového konania.

Vedúci oddelenia správy budov a energetiky - VK/2024/1/VZ
Oznámenie o výsledku výberového konania
Dátum vyhlásenia VK: 12.04.2024 │ Termín podania žiadosti: 25.04.2024
Organizačný útvar: oddelenie správy budov a energetiky
Správca účelového zariadenia Bôrik - VK/2023/02/VZ
Oznámenie o výsledku výberového konania
Dátum vyhlásenia VK: 29.11.2023 │ Termín podania žiadosti: 13.12.2023
Organizačný útvar: Účelové zariadenie Bôrik
Vedúci oddelenia správy budov - VK/2023/01/VS
Oznámenie o výsledku výberového konania
Dátum vyhlásenia VK: 01.03.2023 │ Termín podania žiadosti: 10.03.2023
Organizačný útvar: oddelenie správy budov
Správca účelového zariadenia Ždiar - VK/2022/5/VS
Oznámenie o výsledku výberového konania
Dátum vyhlásenia VK: 21.11.2022 │ Termín podania žiadosti: 04.12.2022
Organizačný útvar: Účelové zariadenie Ždiar
Vedúci oddelenia stravovacích služieb - VK/2022/3/VS
Oznámenie o výsledku výberového konania
Dátum vyhlásenia VK: 03.10.2022 │ Termín podania žiadosti: 07.10.2022
Organizačný útvar: Oddelenie stravovacích sužieb
Vedúci oddelenia správy majetku štátu - VK/2022/4/VS
Oznámenie o výsledku výberového konania
Dátum vyhlásenia VK: 03.10.2022 │ Termín podania žiadosti: 07.10.2022
Organizačný útvar: oddelenie správy majetku štátu
Vedúci oddelenia stravovacích služieb - VK/2022/1/VS
Oznámenie o výsledku výberového konania
Dátum vyhlásenia VK: 22.09.2022
Organizačný útvar: oddelenie stravovacích služieb
Vedúci oddelenia správy majetku štátu - VK/2022/2/VS
Oznámenie o výsledku výberového konania
Dátum vyhlásenia VK: 22.09.2022
Organizačný útvar: oddelenie správy majetku štátu