Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Poradné orgány vlády Slovenskej republiky

Akreditačná komisia

Tajomníčka: RNDr. Mária Holická
Sídlo: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
Tel.: 02/5937 4240, 0908 949 057
E-mail: maria.holicka@minedu.sk
www.akredkom.sk

Bezpečnostná rada Slovenskej republiky

Sídlo: Úrad vlády SR
Tel.: 02/209 25 676



Hospodárska a sociálna rada SR (konzultačný a dohodovací orgán)

Tajomník: Mgr. Viera Becková
E-mail: viera.beckova@employment.gov.sk 
Tel.: 02/2046 1816

Sídlo: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Tel.: 02/2046 1848

Legislatívna rada vlády SR

Tajomník: JUDr. Zuzana Gálisová, PhD.
Sídlo: Úrad vlády SR

Sekretariát: Zuzana Schildová
Sídlo:  Úrad vlády Slovenskej republiky
Tel: 02/20925462
E-mail: zuzana.schildova@vlada.gov.sk


Národná rada pre produktivitu

Predseda rady : PhDr. Peter Goliaš

Sekretariát Národnej rady pre produktivitu
Odbor: Inštitút pre stratégie a analýzy
Sídlo: Úrad vlády SR
Tel. č. 02/209 25 993
E-mail: kristina.gardonova@vlada.gov.sk

Štatút

Pandemická komisia vlády SR

Tajomník: Mgr. Katarína Bartosiewiczová
Sídlo: Ministerstvo zdravotníctva SR
Tel.: Tel.: 02/5937 3357
E-mail: katarina.bartosiewiczova@health.gov.sk


Rada vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

Sekretariát Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15, 811 05  Bratislava

Telefón: +421 2 2092 8155
rv.agenda2030@vicepremier.gov.sk

Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií

Tajomník rady: Mgr. Dušan Matulay
Sídlo: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Tel.: 02/5978 3801 E
E-mail: rvpei@mzv.sk

Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií, zriadená vládou SR svojím uznesením č. 711 zo dňa 19. decembra 2012, je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády SR pre oblasť štátnej podpory medzinárodnej obchodno-ekonomickej spolupráce a prezentácie SR v zahraničí, s prioritným cieľom podpory exportu a prílevu zahraničných investícií.

Hlavným zámerom Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií je zabezpečiť koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov SR a jednotnej prezentácie SR v zahraničí prostredníctvom intenzívneho dialógu a vzájomnej spolupráce medzi štátnou správou a zástupcami podnikateľského sektora.



Rada vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel

Tajomníčka: Mgr. Ľubica Gazdíková

Sídlo
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP 33
813 33 Bratislava
 
Email: lubica.gazdikova@culture.gov.sk
Telefón: 02/2048 2100
 

Rada vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu

Tajomník: Michal Němec
Sídlo: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR/Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/a, 837 63 Bratislava 3
Tel.: 02/5477 6777, 0903 920 520
E-mail: sekretariat@radavladyovp.sk
www.radavladyovp.sk

Rada vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím

Tajomníčka rady: PhDr. Mária Homolová
 
Tel.: +421 2 2046 3156
 
Sídlo: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava


Rada vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Sekretariát Rady vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
oddelenie európskej koordinácie
sekcia plánu obnovy
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo
 

Štatút rady – zmeny schválené uznesením vlády SR č. 90/2024 zo dňa 14.2.2024.


Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie

Tajomníčka rady: Mgr. Viera Becková
Tel.: 02/2046 1816
E-mail: viera.beckova@employment.gov.sk

Sídlo: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4
816 43 Bratislava

Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh

Sekretariát Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh
 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sekcia digitalizácie
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
 
Tajomník: Matej Štefánik
Tel.: 02/2092 8750
E-mail: matej.stefanik@mirri.gov.sk

Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh je poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády SR pre otázky týkajúce sa informatizácie, jednotného digitálneho trhu a digitalizácie verejnej správy orientovanej na poskytovanie elektronických služieb verejnej správy pre právnické osoby a fyzické osoby a elektronických systémov eGovernmentu, ako aj rozvoja ekonomického prostredia na Slovensku smerom k digitálnej ekonomike.
 


Rada vlády SR pre duševné zdravie

Sídlo: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Tajomníčka: Desanka Kanderová
Sekretariát: Oddelenie nadrezortnej koordinácie, Ministerstvo zdravotníctva SR
Tel.: 02/593 73 390
e-mail: rvdz@health.gov.sk

Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu

Tajomníčka: Dáša Andraščík Macaríková
Sídlo: Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1
81235 Bratislava
E-mail: dasa.macarikova@enviro.gov.sk

Rada vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu

Sídlo: Ministerstvo hospodárstva SR

Štatút rady

Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Tajomník rady: Marian Filčík,
riaditeľ odboru ľudských práv,
Ministerstvo spravodlivosti SR


Sekretariát Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Odbor ľudských práv
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Račianska 71
813 11 Bratislava
Tel.: 02/8889 91336
e-mail: barbora.rafajdusova@justice.sk


Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Predseda rady: Ing. Msc. Roman Mikulec
Podpredsedovia rady: Mgr. Martin Giertl, Mgr. Marcel Zajac
sídlo: Cukrová 14, 813 39, Bratislava
tel.: 02/509 44 990
e-mail: splnomocnenec_ros@minv.sk

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR

Pribinova 2
812 72 Bratislava

Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027

Tajomník rady: generálny riaditeľ sekcie centrálny koordinačný orgán
Sídlo: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
E-mail: cohesion2021-2027@mirri.gov.sk

Rada je koordinačný, poradný a iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky pre otázky týkajúce sa politiky súdržnosti v programovom období 2021 - 2027. Rada koordinuje proces prípravy a implementácie Partnerskej dohody SR a programov na roky 2021 – 2027. V spolupráci s vecne príslušnými inštitúciami Rada dohliada na implementáciu fondov EÚ počas programového obdobia 2021 – 2027. 
 
Rada pôsobí v súlade s ústavným postavením a činnosťou vlády. Vo svojej činnosti sa riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie, Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, uzneseniami vlády Slovenskej republiky. Rada má 34 členov a pozostáva z členov vlády, predstaviteľov samospráv a sociálno-ekonomických partnerov.


Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Tajomník: Igor Sidorjak
Sídlo: Ministerstvo vnútra SR
Tel.: 02/4859 2202
E-mail: rvpk@minv.sk

Rada vlády SR pre protidrogovú politiku

Tajomník: Mgr. Nadežda Ferjančíková
Sídlo: Ministerstvo zdravotníctva SR, Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Telefón: 02/5937 3419
E-mail: nadezda.ferjancikova@health.gov.sk

Rada vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku je poradným, koordinačným, iniciatívnym a kontrolným orgánom vlády Slovenskej republiky vo veciach protidrogovej politiky vlády vo verejnom záujme.

Rada vlády je zložená z členov vlády, splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a generálneho prokurátora. Predsedom Rady vlády je minister zdravotníctva SR, podpredsedami sú minister spravodlivosti SR a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Rada vlády SR pre rodinu a demografický vývoj

Spoločný sekretariát poradných orgánov
Tel.: +421 2 2046 3116
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava


Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Tajomníčka: Michaela Kršková, generálna riaditeľka Sekcie výskumu, vývoja a inovácií
Sídlo: Úrad vlády SR

 Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie(ďalej len “Rada”)je centrálnym koordinačným a poradným orgánom vlády Slovenskej republiky pre jednotnú tvorbu politiky v oblasti výskumu, vývoja a inovácií bez ohľadu na zdroj financovania. Jej úlohou je koordinovať spoluprácu ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, sektora vysokých škôl, sektora verejných výskumných inštitúcií, podnikateľského sektora a neziskového sektora v oblasti výskumu, vývoja a inovácií za účelom transformácie Slovenskej republiky na inovatívny štát, ktorý dokáže dynamicky riešiť najväčšie spoločenské výzvy. Rada koordinuje plnenie cieľov a úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií a riadi stratégiu inteligentnej špecializácie.
 
Rada vlády má 15 členov. Predsedom Rady vlády je predseda vlády SR, podpredsedami sú minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, minister hospodárstva SR, minister financií SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Ďalšími desiatimi členmi rady sú významní odborníci v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, inovačného manažmentu, rizikového kapitálu alebo tvorby výskumných a inovačných politík s medzinárodnými skúsenosťami, ktorí sú menovaní a odvolávaní vládou na návrh predsedu rady na základe excelentnosti a odbornej praxe nadobudnutej v predmetnej oblasti.

Sekretariát Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
Sekcia výskumu, vývoja a inovácií
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie 1. mája
811 06 Bratislava
Email: rvvti@vlada.gov.sk

Štatút rady
 - schválený uznesením vlády SR č. 460/2022 zo dňa 13.7.2022.

13