Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

Podpora z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR otvára možnosti uchádzať sa o poskytnutie finančných prostriedkov na realizovanie projektov v rôznych oblastiach. Hlavným zámerom je podporiť projekty, ktoré slúžia čo najväčšiemu počtu obyvateľov a majú regionálny alebo celospoločenský dosah.

Žiadosti posudzuje odborná komisia, ktorá je poradným orgánom predsedu vlády SR. Komisia odporúča alebo neodporúča žiadosť podporiť a zároveň odporúča výšku podpory. O schválení alebo neschválení žiadosti rozhoduje predseda vlády SR.

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom elektronického formulára: https://formulare.vlada.gov.sk/zop-opravy-02032023/ (doplnený link)

Všetky ďalšie dôležité a doplňujúce informácie sú dostupné v dokumente

Podpora 2023
Podpora 2022 29254

Dátum poslednej aktualizácie: 28.02.2024