Pôsobnosť a úlohy Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky

 
schválené uznesením Bezpečnostnej rady Slovenskej reubliky
 č. 89 zo dňa 14. júna 2005
 
Bratislava marec 2009
 
 
 
Čl. 1
 
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky zriaďuje v súlade s čl. 5 ods. 3 a 4 jej štatútu stálu Medzirezortnú terminologickú komisiu Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „komisia”) ako svoju odbornú pracovnú skupinu, ktorá sleduje, ustaľuje a obohacuje slovenskú terminologickú sústavu patriacu do oblasti krízového riadenia, na vykonanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
 
Čl. 2
 
Komisia v rámci svojej pôsobnosti najmä:
- uplatňuje zásady na ustaľovanie, úpravu a používanie odborných termínov,
- podáva odborné stanoviská, vysvetlenia a správy o terminologických otázkach rezortným a mimorezortným orgánom, organizáciám, inštitúciám, právnickým osobám a fyzickým osobám,
- rieši otázky spojené s určovaním zásad na ustaľovanie, úpravu a používanie odbornej terminológie v slovenskom jazyku,
- zabezpečuje publikovanie štandardizovaných odborných termínov,
- spolupracuje s odbornými jazykovednými pracoviskami, najmä s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV ako odborným vedeckým pracoviskom s kodifikačnou pôsobnosťou v oblasti jazyka a s inými terminologickými komisiami.
 
Čl. 3
 
(1) Komisiu tvorí predseda, podpredseda, tajomník a členovia. Predsedom komisie je riaditeľ Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky.
(2) Členov komisie nominujú príslušní ministri, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalších orgánov štátu a vymenúva a odvoláva ich predseda Bezpečnostnej rady SR.
(3) Jedného člena komisie (terminológa) navrhuje Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV.
(4) Na prerokovanie špeciálnych alebo sporných otázok sa môžu prizvať odborní poradcovia, pracovníci odborných a vedeckých pracovísk.
(5) Komisia podľa potreby zriaďuje subkomisiu a metodicky usmerňuje jej činnosť.
 
Čl. 4
 
(1) Predseda
- zodpovedá za činnosť komisie predsedovi Bezpečnostnej rady SR,
- riadi činnosť komisie a zodpovedá za prácu subkomisie,
- zvoláva a vedie rokovanie komisie,
- potvrdzuje správnosť zápisov z rokovania komisie.
(2) Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda, ktorého určuje predseda z členov komisie.
 
Čl. 5
 
(1) Výkonným členom komisie je tajomník, ktorého určuje predseda z členov komisie.
(2) Tajomník zabezpečuje organizačné, technické a administratívne práce týkajúce sa činnosti komisie.
(3) Tajomník vykonáva dokumentačnú (archívnu) činnosť a jeden exemplár schválených termínov, prípadne terminologických súpisov zasiela Jazykovednému ústavu Ľ. Štúra SAV.
 
Čl. 6
 
(1) Členovia komisie
- podávajú návrhy na program rokovaní komisie, ako aj na celkovú náplň jej činnosti,
- vyjadrujú sa k predloženým materiálom,
- plnia úlohy, ktorými ich poverila komisia.
(2) Komisia priebežne informuje širokú verejnosť o výsledkoch svojej práce.
 
Čl. 7
 
(1) Komisia sa schádza podľa potreby.
(2) Z rokovania komisie a subkomisie sa vyhotovuje zápis, v ktorom sa uvedie účasť členov, priebeh rokovania, prijaté uznesenia, schválené termíny a ich definovanie.
(3) Uznesenia sú platné, ak za ich prijatie hlasovala nadpolovičná väčšina členov komisie.
 
Čl. 8
 
(1) O sporných prípadoch rozhoduje koordinačná terminologická komisia.
(2) Koordinačnú terminologickú komisiu a jej štatút v prípade potreby ad hoc utvorí Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v spolupráci s príslušnými inštitúciami.
 
Čl. 9
 
(1) Členstvo v komisii a  subkomisii je čestné a nezastupiteľné.
(2) Náklady spojené s činnosťou komisie a subkomisie sa hradia z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR.
 
Čl. 10
 
Pôsobnosť a úlohy Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Bezpečnostnou radou Slovenskej republiky.
 
504