Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Potvrdenia

Všetky potvrdenia musia byť vystavené na žiadateľa!

K žiadosti o dotáciu je potrebné priložiť potvrdenia zo:

Potvrdenia je potrebné priložiť nasledovne:

Pri podávaní viacerých žiadostí od jedného žiadateľa do programu Kultúra národnostných menšín na rok 2011 je potrebné priložiť potvrdenia nasledovne:

Žiadateľ predkladá:
Vzor žiadosti do Sociálnej poisťovne
Kontakt: Sociálna poisťovňa - http://www.socpoist.sk/
potvrdenie bude vydané bezplatne
Vzor žiadosti do zdravotnej poisťovne
Kontakty:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. - http://www.vszp.sk/
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. - http://www.dovera.sk/
Union, zdravotná poisťovňa, a.s. - http://www.unionzp.sk/
potvrdenie bude vydané bezplatne
Vzor žiadosti na daňový úrad
potvrdenie bude vydané bezplatne na základe §8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   
Vzor žiadosti na konkurzný súd
kontakty na súdy http://www.justice.gov.sk/h.aspx?pg=lb2&uc=ps/adsuc
Prehľad dní určených na prijímanie verejnosti na súdoch: http://www.justice.gov.sk/wfn.aspx?pg=lb3&uc=ps/hpv
vydanie potvrdenia podlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov  
Vzor žiadosti na Ministerstvo vnútra SR
kontakt na Ministerstvo vnútra SR http://www.minv.sk/?registre-evidencie-zoznamy-informacie-o-registracii
vydanie potvrdenia podlieha poplatkovej povinnosti podľa položky 34 sadzobníka poplatkov zákona č. 232/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Vzor žiadosti na registrový súd
kontakt na registrový súd http://www.orsr.sk/about.asp
Prehľad dní určených na prijímanie verejnosti na súdoch http://www.orsr.sk/StrankoveHodiny.asp
vydanie potvrdenia podlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov  
 
Aké potvrdenia predložiť:
Fyzická osoba jednotlivec (občan):
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne,
- od tej zdravotnej poisťovne, v ktorej je poistený,
- potvrdenie príslušného daňového úradu,
- potvrdenie konkurzného súdu,

Fyzická osoba živnostník:
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne – potvrdenie musí znieť na IČO, úrad vlády bude akceptovať aj potvrdenie vydané na rodné číslo žiadateľa,
- od všetkých zdravotných poisťovní (bez ohľadu na to, či máte zamestnancov), úrad vlády bude akceptovať aj potvrdenie vydané na rodné číslo žiadateľa,
- potvrdenie príslušného daňového úradu  - úrad vlády bude akceptovať len potvrdenie vydané na DIČ resp. IČO,
- potvrdenie konkurzného súdu,
- potvrdenie zo živnostenského registra preukazujúce právnu subjektivitu,

Právnická osoba /obchodné spoločnosti/:
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne,
- od všetkých zdravotných poisťovní - bez ohľadu na to, či tam máte poistených zamestnancov,
- potvrdenie príslušného daňového úradu,
- potvrdenie konkurzného súdu,
- potvrdenie z obchodného registra preukazujúce právnu subjektivitu,

Záujmové združenie právnických osôb:
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne,
- od všetkých zdravotných poisťovní - bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,
- potvrdenie príslušného daňového úradu,
- potvrdenie konkurzného súdu,
- potvrdenie z registra záujmových združení právnických osôb preukazujúce právnu subjektivitu,

VÚC, obec:
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne,
- od všetkých zdravotných poisťovní - bez ohľadu na to, či tam máte poistených zamestnancov,
- potvrdenie príslušného daňového úradu,

Rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC alebo obec:
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne,
- od všetkých zdravotných poisťovní - bez ohľadu na to, či tam máte poistených zamestnancov,
- potvrdenie príslušného daňového úradu,
- potvrdenie od zriaďovateľa preukazujúce právnu subjektivitu,

Cirkev a náboženská spoločnosť:
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne,
- od všetkých zdravotných poisťovní - bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,
- potvrdenie príslušného daňového úradu,
- potvrdenie z registra Ministerstva kultúry SR preukazujúce právnu subjektivitu,

Právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti:
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne,
- od všetkých zdravotných poisťovní - bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,
- potvrdenie príslušného daňového úradu,

Právnická osoba zriadená osobitným zákonom (napr. vysoká škola):
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne,
- od všetkých zdravotných poisťovní - bez ohľadu na to, či tam máte poistených zamestnancov,
- potvrdenie príslušného daňového úradu,

Občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, neinvestičný fond:
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne,
- od všetkých zdravotných poisťovní - bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,
- potvrdenie príslušného daňového úradu,
- potvrdenie konkurzného súdu,
- potvrdenie z príslušného registra Ministerstva vnútra SR preukazujúce právnu subjektivitu,

Medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky:
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne,
- od všetkých zdravotných poisťovní - bez ohľadu na to, či máte zamestnancov,
- potvrdenie príslušného daňového úradu,
- potvrdenie konkurzného súdu.
- potvrdenie z príslušného registra Ministerstva vnútra SR preukazujúce právnu subjektivitu,
315