Pozvánka a program konferencie EÚS

11.05.2018

Pozývame Vás na konferenciu s názvom: Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu, ktorá sa uskutoční v piatok 11. 5. 2018 od 9:00 hod v Hoteli Bôrik v Bratislave. Cieľom podujatia je poukázať na pozitívny vplyv programov Európskej územnej spolupráce na rozvoj regiónov a zlepšenie života obyvateľov, ako aj nastolenie možného prepojenia tejto spolupráce s makroregionálnymi stratégiami a naznačenie jej budúcnosti. Konferencia privíta hostí, ktorí sa na Slovensku touto témou dlhodobo zaoberajú v rámci príslušných rezortov, teda z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva hospodárstva SR, ale aj zástupcov Úradu vlády SR – odboru programov nadnárodnej spolupráce a sekcie regionálneho rozvoja, ako aj predstaviteľov ZMOSu či Bratislavského samosprávneho kraja. Na tému  budúcnosti Európskej územnej spolupráce odznejú aj príspevky zástupcov Centrálneho koordinačného orgánu či  Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli. 
 
Účastníci budú médiám k dispozícii počas oboch prestávok. Vstup na podujatie pre médiá je voľný s podmienkou platnej akreditácie na Úrade vlády SR. Kontakt: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227.
 

Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu
 
Program
 
 
8:30
 
Registrácia
9:00 Príspevok Európskej územnej spolupráce (EÚS) k rozvoju regiónov
 
Michal Blaško,Úrad vlády SR, riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce, ÚV SR, úvodný príhovor
 
Michal Kaliňák, Združenie miest a obcí Slovenska,  hovorca a tajomník rady expertov
Petra Masácová, Bratislavský samosprávny kraj, riaditeľka odboru Interact
Dana Kaščáková, Spoločný sekretariát programu Stredná Európa, Viedeň
Andrej Trtala,Ministerstvo hospodárstva SR, program Interreg Europe
Daša Meliorisová,Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, programy cezhraničnej spolupráce
Moderátor konferencie:Tatiana Kmecová, Úrad vlády SR
 
10:30
 
Prestávka
10:45 Praktické ukážky Európskej územnej  spolupráce
 
CENTRAL EUROPE:Projekt Air Tritia, Daniela Ďurčanská, vedúca  Katedry cestného staviteľstva Žilinskej Univerzity
 
CENTRAL EUROPE:Projekt VirtualArch, Barbora Zajacová, Inštitút archeológie SAV v Nitre
 
DUNAJSKÝ PROGRAM:Projekt Transgreen, Katarína Gáliková, Národná diaľničná spoločnosť, Investičný úsek
 
PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE  SR-ČR: projekt Trezor přírodyJosef Tkadlec, starosta obce Honí Lideč
 
PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SR-RAKÚSKO: projekt Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba (akronymTreasure), Milica Okáliová, Slovenské národné múzeum
 
PROGRAM MEDZIREGIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE INTERREG EUROPE: projekt Podpora medziregionálnej spolupráce a integrácie klastrov do medzinárodných hodnotových reťazcov (akronym ClusterFY),
Vladimír Borza,  Slovenská energetická a inovačná agentúra
 
12:15  
Plánované výzvy v programoch EÚS
 
František Koločány, Úrad vlády SR, Dunajský nadnárodný program a program Stredná Európa
 
Daša Meliorisová,  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: Programy cezhraničnej spolupráce Slovensko-Česko a Slovensko -Rakúsko
 
12:30  
Prestávka – obed
 
13:30 Európska územná spolupráca – budúcnosť, koordinácia, perspektívy.
 
Budúcnosť Európskej územnej spolupráce,  František Novotný, Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli
 
Východisková pozícia SR k politike súdržnosti po 2020, Magdaléna Hájeková, Centrálny koordinačný orgán
 
Možnosti ďalšieho zjednodušenia administratívnych procedúr, Lucia Škrovinová, Úrad vlády SR, oddelenie kontroly projektov nadnárodnej spolupráce
 
Prepojenie programov EÚS s makroregionálnym stratégiami, Michal Blaško, Úrad vlády SR, riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce
 
15:00  
Záver
 
 
23562