Prečo model CAF

Model CAF je nástroj komplexného manažérstva kvality vytvorený verejným sektorom pre verejný sektor. Pôvodne sa inšpiroval modelom výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (EFQM). Je založený na predpoklade, že vynikajúce výsledky organizácie sa dosahujú pomocou vodcovskej stratégie a plánovania premietajúcich sa do riadenia zamestnancov, partnerstiev, zdrojov a procesov. Model CAF nazerá na inštitúciu z rôznych uhlov súčasne. Je využívaný vo verejnom sektore ako nástroj pre samohodnotenie a trvalé zlepšovanie organizácie. Model CAF nie je v medzinárodnom prostredí neznámym pojmom. V roku 2019 bolo v európskych a mimoeurópskych krajinách registrovaných približne 4 100 používateľov tohto modelu.

Hlavné prínosy modelu CAF v skratke:
  • poskytuje iniciálny prehľad o tom, ako organizácia funguje a akú výkonnosť dosahuje;
  • umožňuje zamerať aktivity pre zlepšenie na oblasti, kde budú mať najväčší dopad;
  • jeho používanie môže pôsobiť inšpiratívne a zvýšiť motiváciu zamestnancov tým, že sú zapojení do procesu zlepšovania organizácie;
  • vedie organizácie verejnej správy postupne k plne integrovanému cyklu PDCA (plánuj - realizuj – kontroluj - konaj);
  • podporuje vzájomnú výmenu dobrej praxe medzi organizáciami verejného sektora.
29326