Predseda vlády SR navštívil nemocnicu v Bardejove, kde pôsobia zdravotníci z Ukrajiny

29.05.2022

V rámci pracovného výjazdu na východné Slovensko predseda vlády SR Eduard Heger v piatok 27. mája 2022 navštívil Nemocnicu s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove, kde pôsobí 15 lekárov z Ukrajiny.

Slovensko už dlhšie pociťuje nedostatok lekárov a zdravotníckeho personálu, lekári či zdravotné sestry z Ukrajiny sú preto významnou posilou pre naše nemocnice a zdravotnícke zariadenia.

Po ruskej agresii na Ukrajinu našlo útočisko na Slovensku množstvo tamojších lekárov a zdravotníkov. Lekársku či zdravotnícku prax na Slovensku však môžu vykonávať len po splnení viacerých podmienok.

„Veľmi nám záleží, aby lekári a zdravotníci z Ukrajiny mohli čo najskôr liečiť pacientov, čím pomôžu znížiť nedostatok zdravotníckeho personálu v našich nemocniciach. Zároveň chceme, aby na Slovensku pôsobili natrvalo,“ povedal predseda vlády SR Eduard Heger.

Práve z tohto dôvodu boli ešte pred začiatkom vojnového konfliktu prijaté viaceré opatrenia na zjednodušenie prístupu zdravotníckeho personálu zo zahraničia na slovenský pracovný trh. Napríklad ide o prijatie zákona č. 67/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Z dôvodu zjednodušenia a zrýchlenia uplatnenia zdravotníckych pracovníkov z cudziny sa tak upravujú podmienky overovania ovládania štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania. Skracujú sa lehoty uznávania dokladov o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov, zjednodušujú sa podmienky uznávania dokladov o špecializáciách znížením administratívnej záťaže žiadateľov (nebude potrebné predkladať úradne osvedčené fotokópie dokladov o vzdelaní, stačia len fotokópie dokladov).

Ďalej ide o zákon č. 92/2022, ktorým sa rozširuje možnosť vykonávať dočasnú odbornú stáž vo všetkých zdravotníckych povolaniach vo všetkých zdravotníckych zariadeniach - doterajšia úprava umožňovala výkon dočasnej odbornej stáže iba v zdravotníckych povolaniach lekár, sestra a pôrodná asistentka a len v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Dočasná odborná stáž je výkon odborných pracovných činností v príslušnom zdravotníckom povolaní. Stážista vykonáva odborné pracovné činnosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, v nemocniciach aj v ambulanciách, pod odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka odborne spôsobilého na výkon odborných pracovných činností v príslušnom zdravotníckom povolaní. Stážista sa nepovažuje za zdravotníckeho pracovníka odborne spôsobilého na samostatný výkon odborných pracovných činností, má uznaný len doklad o vzdelaní.

Opatrením, ktoré pomôže urýchliť adaptáciu zdravotníckeho personálu z Ukrajiny v slovenských zariadeniach, je aj kurz odbornej jazykovej prípravy v trvaní desiatich týždňov.


S pozdravom
Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR
29350