Prerokovanie Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 s VÚC

03.12.2018


V dňoch 28. –30.11.2018 sa v Banskej Bystrici uskutočnil pracovný seminár k začleneniu Národnej stratégie regionálneho rozvoja do dokumentu Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030.  Seminár bol organizovaný zástupcami odboru stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR a odboru strategického plánovania sekcie riadenia investícií Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Vo štvrtok 29.11.2018 sa v rámci seminára uskutočnilo rokovanie s odborníkmi v oblasti podpory regionálneho rozvoja z úradov samosprávnych krajov. Hlavným účelom tohto rokovania bolo prediskutovanie návrhu systému viacúrovňového riadenia regionálneho rozvoja, ktorý by mal zabezpečiť efektívny manažment a využitie verejných financií pri zohľadnení špecifík jednotlivých slovenských regiónov.