Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Prestížna Asociácia pre výskum hraníc o úspešných projektoch cezhraničnej spolupráce

22.11.2017

Spravodajské periodikum La Frontera, ktorý vychádza dva krát ročne a prináša informácie z celého sveta o dianí v oblasti výskumu hraníc:  správy z výskumných projektov, vedeckých a odborných podujatí zameraných na problematiku hraníc, ako aj informácie o nových publikáciách z tejto oblasti, vydáva Asociácia pre výskum hraníc. Je to celosvetová vedecká asociácia zameraná na problematiku výskumu hraníc (border studies, web: http://absborderlands.org/). Asociáciu založili a podporujú viaceré americké, kanadské, mexické, talianske a fínske univerzity, ako napr.  George Mason University vo Fairfax, Arizónska štátna univerzita, Univerzita San Diego, Viktóriina univerzita, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Univerzita východného Fínska, Univerzita Bergamo a mnohé iné.  
 
V najnovšom čísle 38/2017 vyšli aj informácie o dvoch publikáciách, ktoré spracovali partneri dvoch projektov v rámci programu Cezhraničná spolupráca financovaného z tzv. Nórskych grantov a štátneho rozpočtu, ktorého správcom je Úrad vlády SR.  Jednou z nich je vôbec prvá vysokoškolská učebnica výskumu hraníc autora Alexandra Dulebu a kol. pod názvom: Hranice a cezhraničná spolupráca: Úvod do výskumu hraníc, ktorá bude slúžiť ako učebná pomôcka pri vyučovaní predmetov výskumu hraníc (border studies), cezhraničná spolupráca a príbuzných predmetov, ktoré sa vyučujú iba na Inštitúte politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (Slovenská republika).  Bakalárske a magisterské štúdium tak pripraví odborníkov pre potreby cezhraničnej spolupráce, ktorí môžu nájsť uplatnenie na úrovni centrálnej štátnej správy, ale predovšetkým, na úrovni regionálnej a lokálnej samosprávy, vrátane podnikateľských subjektov a mimovládnych organizácií zapojených do cezhraničných projektov.
 
Druhou publikáciou je Integrácia bez členstva: Potenciál a limity Ukrajinskej asociácie s EÚ.Kniha prináša analytický pohľad na možnosti  zlepšovania inštitucionálnych mechanizmov spolupráce medzi EÚ – Ukrajinou v rámci Asociačnej dohody a jej súčasti – Prehĺbenej a komplexnej dohode o zóne voľného obchodu (DCFTA), ktorá uľahčuje integráciu Ukrajiny do jednotného trhu EÚ prostredníctvom harmonizácie svojich príslušných vnútroštátnych právnych predpisov a inštitúcií.
 
Link na článok v La Frontera:
http://view.e.asu.edu/?qs=6bb78816984f8bb1969b5189c2542ae58f99bab1988edd17527662d222df79d6adfef5f6cc1ef671e976151998d0b92590c8226e8d210536e74cdaa91d9b845c
 
Linky na učebnice a ostatné publikované výstupy z projektov programu Cezhraničná spolupráca:  http://borderua.sk/index.php/publications  a http://surec.sk/index.php/publications.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.gov.sk
 
Prešovská univerzita
www.unipo.sk
 
22964