Prijímanie úplatku

Prijímanie úplatku (§328-§331 Trestného zákona) znamená žiadať, dať si sľúbiť či prijať určité plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy, na ktoré by inak podplácaná osoba nemala nárok za to, aby podplácajúcej osobe poskytla určité výhody, spočívajúce v porušení svojich povinností vyplývajúcich zo zamestnania, povolania, funkcie alebo postavenia, tzn. pasívna korupcia, úplatkárstvo, osoba sa necháva podplácať.

Príklad:člen komisie pre vyhodnotenie verejného obstarávania si žiada luxusnú dovolenku od jedného zo súťažiteľov, ak jeho ponuku bude hodnotiť ako víťaznú.
 

8980